معاون هماهنگی و برنامه ریزی موسسه رایانه شهر از سال 78 تا 85
مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از سال 85 تا 86
  از سال 89 تا 90 شهردار ناحیه 2 شهرداری منطقه 22
  از سال 90 تا 91 رئیس اداره مشارکت های منطقه 22
از سال 91 تا 94 معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 22
معاون برنامه ریزی و نظارت و پیگیری اداره کل هماهنگی و امور مناطق تهران از سال 94 تا 95

تلفن : 96011255

دورنگار :96090077

آدرس پست الکترونیک : sharafi-re@tehran.ir
 

 

رضا شرفی

قائم مقام منطقه

رضا شرفی

قائم مقام منطقه

سید مازیار علوی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

سید مازیار علوی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری