Enter Title

                                             

 

گردش کار اداره  حقوقی :

 

-پیگیری دعوی و شکایت له و علیه (مربوط )شهرداری ناحیه یک

- اخذ دستور قضایی در جهت انجام وظایف مربوط به ادارت و سایر حوزهای ناحیه

- پیگیری وصول چک های برگشتی مربوط به ناحیه یک

- در خصوص ورود خسارت به اموال و وسایل نقلیه، مدارک ذیل مورد نیاز می باشد :

    * گزارش پلیس

    *تامین دلیل از شورای حل اختلاف

    * عکس بهمراه کروکی در موارد مربوط به تصادف

    * اخذ رای از مراجع قضایی

    *  پرداخت خسارات از طریق بیمه جامع مسئولیت شهرداری ( درصورتی پرداخت می گردد   که  شرایط بند 4  رعایت گردیده باشد )