Enter Title

 

 

 

وظایف اداره خدمات شهری

 

  • حذف آلودگی های بصری ، سمعی و آب و خاک
  • پاکسازی بدنه های شهری در سطح ناحیه
  • رنگ آمیزی مبلمان شهری در سطح ناحیه
  • نظارت بر روشنایی معابر
  • نصب پلاک منازل و معابر
  • حفظ محیط زیست و بازیافت
  • نگهداری و توسعه فضای سبز شهری