مدرک تحصیلی : لیسانس معماری
شرح وظایف واحد دبیرخانه :
 1. انجام فعالیت ها براساس فرآیندهای تدوین شده

 2. نظارت و رسیدگی به امر تحویل و ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال آن به واحدهای مربوطه

 3. تقسیم کار بین کارمندان و راهنمایی آنان

 4. نظارت و رسیدگی به امر کلیه نامه های صادره و ارسال آن به واحدهای ذیربط

 5. پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی آنان

 6. ارائه روش های مفید و موثر به منظور بهبود روش کار دبیرخانه

 7. نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نیاز مسئولین واحدها

 8. ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادهای اصلاحی و راهنمایی های فنی درمسائل مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت

 9. مشارکت در پیگری اثر بخش اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه مرتبط با IMS

 10. همکاری با میزان داخلی و خارجی درارتباط سیستم یکپارچه IMS

 11. صدور اقدامات اصلاحی در حوزه فعالیت های کاری خود در زمینه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 12. هماهنگی با کلیه معاونت ها ، ادارات و نواحی در خصوص مکاتبات اداری ، نظارت بر ارسال مراسلات ورودی و خروجی به شهرداری منطقه ، هماهنگی و ارتباط با دبیرخانه مرکزی شهرداری تهران ، پاسخگویی و ارجاع نامه های مراجعین اعم از ارباب رجوع ، پیمانکاران و همکاران

 

مریم معتمدی

رئیس واحد دبیرخانه

 

مریم معتمدی

رئیس واحد دبیرخانه

 

ارتباط با اداره

  تلفن
96011184

پست الکترونیک motamedi-ma

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم  طبقه همکف