HSE

  خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE MS)

شهرداری منطقه 5 تهران به عنوان یک نهاد خدماتی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف فرهنگ تـوسعــۀ پـایـــدار و ایمـــن سـازی شرایـط محیطـی کارکنـان، پیمانکــاران و شهـرونـدان منطقـه رعایت اصول HSE را جزءِ لاینفک سیاست های توسعـۀ خود به شمار آورده و جهت دستیابی به اهداف، خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE MS) را بر پایه محورهای ذیل جهت اطلاع به شرح ذیل اعلام می نماید:

 •   نگهـداشـت و بهبـود مستمـر سیـستـم مدیریـت بهداشـت، ایمنـی و محیط زیست (HSE MS) به صورت یکپارچه در کلیـۀ فعالیت ها و خدمات.
 •   پیشگیـری، کنتـرل و کاهـش مخاطراتِ فعالیـت ها و تجهیـزات به منظور ایجاد محیطی ایمـن و عاری از عوامل آسیـب رسان در راستـای صیـانـت از نیـروی انسـانی و حفظ تأسیـسات.
 •   افزایـش فرهنـگ و آگـاهـی سیـستـم مدیریـت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE MS)، گستـرش مسئولیـت پذیری و مشارکـت پرسنـل، پیمانکـاران و سایر ذینفعـان.
 •   پایبندی و تعهد به کلیۀ استانداردها، قوانین، مقرّرات و سایر الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE MS) شهرداری تهران مرتبط با فعالیت های منطقه.
 •   تخصیص کلیـۀ منـابع مورد نیـاز جهت افزایـش اثربخشی و کارآمـدی سیـستم مدیریـت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE MS) ضمن تـوانمنــدسـازی و تـوسعــۀ منــابـع انسـانـی به عنـوان با ارزش ترین سرمـــایـۀ منطقه.
 •   مدیریت، نظـارت، ارزیـابـی و حصـول اطمینـان از عملکرد HSE فعالیـت ها و خدمات پیمانکـاران.
 •   اِعمـال مدیریـت تغییـر، ارزیـابـی و بـازنگــری سیـستـم مدیریـت HSE در راستای بهبود مستمر. این خط مشی ضمن بازبینی دوره ای به کلیه کارکنان، پیمانکاران و ذینفعان منطقه ابلاغ می گردد تا ضمن آگاهی و درک کامل مفاد آن، متعهـد به حفظ و اجرای آن باشند. همچنین انتظار می رود کلیـۀ کارکنان و پیمانکاران در حوزه معاونـت ها، ادارات و نواحـی هفـت گانه، نهایت تلاش خود را جهت تحقـق مـوارد مذکـور به کار گرفتـه و ضمـن مشارکـت و همکـاری با نماینـدۀ مدیریـت ارشـد، با پیشنهادات سازندۀ خود شهرداری منطقه را در مسیر حرکت به سوی تعالی روز افزون و خدمت بهتر به شهـرونـدان بر پایـه الـزامـات و توجهات بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE) یاری دهند. اینجانب نیـز به نمایندگی از کلیه کارکنان، تعهد خود را نسبت به این خط مشی اعلام می دارم.
  شرح وظایف اداره HSE
 •   اعلام خط مشي و تعهد به پیروی و بکار بستن نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست
 •   تصويب نظامنامه، رويه مميزي و رويه بازنگري مديريت و بررسي شكايات گروههاي ذينفع و ارتباط دورن سازمانی و برون سازمانی
 •   پشتیبانی از گزارش نماينده مديريت و ديگر كاركنان در ارتباط با موارد بهداشت، ايمني و محیط زیست.
 •   تشكيل جلسات بازنگري مديريت و ارائه رهنمود و اعلام تصميمات و گماردن پرسنل اجرا و پيگيري.
 •   تعيين بودجه لازم براي هدايت مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست و تصويب آن
 •   اعلام اهداف استراتژیک در رابطه با HSE
 •   تصویب برنامه سالیانه HSE
 •   اطمینان از اینکه نظام مدیریت HSE بطور ساختاری در سرتاسر شهرداری منطقه از طریق کمیته راهبری مدیریت می شود.
 •   اطمینان از اینکه منابع کافی در جهت پشتیبانی اجرای نظام مدیریت HSE موجود است.
 •   اطمینان از اینکه مسئولیت های HSE و تعهدات مربوطه مراعات می گردد.
 •   اطمینان از اینکه استانداردها و خط مشی های جذب منابع انسانی ایجاد شده و عمل می گردد.
 •   اطمینان از اینکه خدمات پزشکی کارکنان مربوطه تامین شده است.
 •   بعنوان مسئول مناقصه و امضاء قرارداد، اطمینان از اینکه الزامات HSE در خلال فرایند انعقاد قرارداد لحاظ می گردد.
 •   برنامه ريزي و هدايت مميزي و تهيه گزارش تحليلي براي شهردار و ارائه به جلسه كميته بازنگري.
 •   هدايت آزمون، رويه هاي آمادگي اضطراري و پاسخ (واكنش) اضطراري.
 •   بازنگري و اصلاح نظامنامه، رويه ها و بعضي از دستورالعمل ها.
 •   كنترل اجراي برنامه بهداشت، ايمني و محیط زیست، مفاد نظامنامه، رويه ها و دستورالعمل ها.
 •   توزيع مدارك و مستندات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.
 •   به روز نگهداشتن اطلاعات و استانداردها.
 •   تصميم گيري درباره موارد عدم تطابق نظام و پيگيري عمليات اصلاحي.
 •   ارائه طريق در جهت بهبود نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.
 •   ايجاد ارتباط با گروههاي ذينفع بهداشت، ايمني و محیط زیست از طريق امور اداري و روابط عمومي.

بنیاد جوامع ایمن در پی کمک به القای حس آگاهی ، تفاهم، حمایت و راهبری مردمی است که در یک جا گرد هم آمده اند تا بتوانند برنامه های تاثیر گذار اجتماعی را به نحوی اجرا کنند که دیگر مشکلی به نام آسیب وجود نداشته باشد. جامعه ایمن اولین بار در کنفرانس جهانی جلو گیری از حوادث و آسیبها در سپتامبر ۱۹۸۹ در استکهلم سوئد مطرح شد که منجر به بیانیه این کنفرانس مبنی بر اینکه « تمامی افراد بشر باید از ایمنی و تندرستی یکسانی برخوردار باشند» گردید .

متاسفانه در ایران آسیبها دومین عامل مرگ و میر در همه گروهای سنی و اولین عامل مرگ در گروه سنی زیر ۴ سال است. اجرای طرح جامعه ایمن در ایران درپنج شهر کوچک به بوته آزمایش گذاشته شده است که تنها شهر کاشمر موفق به پیوستن به شبکه شهرهای جامعه ایمن جهان شده است .توجه چند جانبه به آسیبها و گروه های هدف باعث جهت گیری همیشگی فعالیت‌ها به سوی هدف، شناخت موثر از فرهنگ ایمنی و ارتقاء و نگهداری از آن در سطح جامعه می‌شود .

  طرح پیشگیری از حوادث بر مبنای الگوی جامعه ایمن عبارتست از:

"پیشگیری از حوادث مبتنی بر ایجاد یک جامعه متکی بر همکاری بین بخشی، مشارکت مردم و دخالت مسولان محلی" به طور یقین چنین جامعهای با خصوصیات و معیارهای یاد شده زمانی تحقق خواهد یافت که تمام مردم، مسئولان و سازمانهای دولتی و غیر دولتی به وظایف خود واقف باشند و برآیند اقداماتی که صورت می‌گیرد،همسو و هماهنگ در راستای اهداف تعیین شده باشد .

  ویژگیهای یک جامعه ایمن:
 •   بخشهای مختلف یک جامعه در قالب یک نظام و مدیریت یکپارچه و هماهنگ با مسئولیتهای مشخص و شفاف عمل نمایند .
 •   مردم توانمند و آگاه در کنار بخشهای دولتی ، مشارکت فعال داشته باشند .
 •   برنامه های مستمر ودراز مدت ارتقا ایمنی برای کلیه اقشار،جنسیتها ،سنین و در کلیه محیط های اجتماعی جاری باشند .
 •   نظام شفاف ثبت مستند سازی و گزارش دهی کلیه موارد حادثه، آسیبها و علل آنها برقرار باشد .
 •   نظام ارزشهای برنامه ها و فعالیتها و بهبود مستمر،همواره جاری باشد .
  جامعه ایمن شهر تهران:

شهرداری تهران درراستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای تبدیل تهران به شهری ایرانی ،اسلامی،زیبا و روح نواز ،دارای رفاه عمومی و مقاوم و همجنین ایجاد و تامین شهری امن و سالم ،منطبق با برنامه پنج ساله جهارم با محوریت انسان سالم در برنامه های توسعه ،از طریق توانمند سازی جامعه،پوشش کامل و الزامی بیمه سلامت ،ارتقاء کیفیت زندگی، ارتفاء ایمنی در محیطهای اجتماعی ،افزایش ایمنی راهها و وسائط نقلیه ،بنا دارد با رعایت شاخصهای مورد نظر طی یک برنامه ۳ ساله کلانشهر تهران را به عضویت شبکه شهرهای ایمن جهان در آورد .

  گامهای عملیاتی جامعه ایمن:
 •   تشکیل جلسات توجیهی و ادواری
 •   گرد آوری داده ها و شناسایی الگو های آسیب منطقه از طریق منابع جمع آوری آمار
 •   انتخاب آسیبها و گروهای جمعیتی هدف
 •   گزینش فعالیتها (آموزش و فناوری )
 •   تصویب بهترین راهکارهای اجرایی
 •   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
 •   اجرای برنامه جامعه ایمن
 •   همکاری متقابل سازمانها و اعضا
 •   تبلیغات و بکارگیری رسانه ها
 •   پایش و ارتقاء برنامه

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir