نام : تقی
نام خانوادگی : مهدوی

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکترای محیط زیست

سوابق اجرایی و خدمتی:

1

مسئول خدمات شهری ناحیه

75-76

یکسال

منطقه 18

2

معاون ناحیه

76-78

دو سال

منطقه 18

3

شهردار ناحیه

78-82

چهار سال

منطقه 18

4

ناظر ارشد فضای سبز

83-84

یکسال

منطقه 21

5

مسئول سامانه 137 منطقه

84-88

چهار سال

منطقه 18

6

شهردار ناحیه

88-89

یکسال

منطقه 18

7

مسئول محیط زیست منطقه

90-95

پنج سال

منطقه 18

8

مسئول HSEمنطقه

96تا کنون

یک سال

منطقه 5

 


 

شرح وظایف ر ئیس ادارهHSE منطقه

-              اعلام خط مشي و تعهد به پیروی و بکار بستن نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست

-              تصويب نظامنامه، رويه مميزي و رويه بازنگري مديريت و بررسي شكايات گروههاي ذينفع و ارتباط دورن سازمانی و برون سازمانی 

-              پشتیبانی از گزارش نماينده مديريت و ديگر كاركنان در ارتباط با موارد بهداشت، ايمني و محیط زیست.

-              تشكيل جلسات بازنگري مديريت و ارائه رهنمود و اعلام تصميمات و گماردن پرسنل اجرا و پيگيري.

-              تعيين بودجه لازم براي هدايت مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست و تصويب آن

-              اعلام اهداف استراتژیک در رابطه با HSE

-              تصویب برنامه سالیانه HSE

-              اطمینان از اینکه نظام مدیریت HSE بطور ساختاری در سرتاسر شهرداری منطقه از طریق کمیته راهبری مدیریت می شود.

-              اطمینان از اینکه منابع کافی در جهت پشتیبانی اجرای نظام مدیریت HSE موجود است.

-              اطمینان از اینکه مسئولیت های HSE و تعهدات مربوطه مراعات می گردد.

-              اطمینان از اینکه استانداردها و خط مشی های جذب منابع انسانی ایجاد شده و عمل می گردد.

-              اطمینان از اینکه خدمات پزشکی کارکنان مربوطه تامین شده است.

-              بعنوان مسئول مناقصه و امضاء قرارداد، اطمینان از اینکه الزامات HSE در خلال فرایند انعقاد قرارداد لحاظ می گردد.

-              برنامه ريزي و هدايت مميزي و تهيه گزارش تحليلي براي شهردار و ارائه به جلسه كميته بازنگري.

-              هدايت آزمون، رويه هاي آمادگي اضطراري و پاسخ (واكنش) اضطراري.

-              بازنگري و اصلاح نظامنامه، رويه ها و بعضي از دستورالعمل ها.   

-              كنترل اجراي برنامه بهداشت، ايمني و محیط زیست، مفاد نظامنامه، رويه ها و دستورالعمل ها.

-              توزيع مدارك و مستندات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

-              به روز نگهداشتن اطلاعات و استانداردها.

-              تصميم گيري درباره موارد عدم تطابق نظام و پيگيري عمليات اصلاحي.

-              ارائه طريق در جهت بهبود نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

-              ايجاد ارتباط با گروههاي ذينفع بهداشت، ايمني و محیط زیست از طريق امور اداري و روابط عمومي.

 

 

 

 

 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

<imgclass="img-responsive" src="/Portals/0/media/Hse11.jpg"> </imgclass="img-responsive">

خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  (HSE-MS)

    شهرداری منطقه 5 تهران به عنوان یک نهاد خدماتی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف فرهنگ توسعــۀ پـایـــدار و ایمـــن ساختـن شرایـط محیطـی کارکنـان، پیمانکـاران و شهرونـدان منطقـه رعایت اصول HSE را جزءِ لاینفک سیاست های توسعـۀ خود به شمار آورده و جهت دستیابی به اهداف، خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) را بر پایه محورهای ذیل جهت اطلاع به شرح ذیل اعلام می نماید:

1- نگهـداشـت و بهبـود مستمـر سیـستـم مدیریـت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE-MS) به صورت یکپارچه در کلیـۀ فعالیت ها و خدمات.

2- پیشگیـری، کنتـرل و کاهـش مخاطراتِ فعالیـت ها و تجهیـزات به منظور ایجاد محیطی ایمـن و عاری از عوامل آسیـب رسان در راستـای صیـانـت از نیـروی انسـانی و حفظ تأسیـسات.

3- افزایـش فرهنـگ و آگـاهـی سیـستـم مدیریـت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE-MS)، گسترش مسئولیت پذیری و مشارکت پرسنل، پیمانکاران و سایر ذینفعان.

4- پایبندی و تعهد به کلیۀ استانداردها، قوانین، مقررات و سایر الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE-MS) شهرداری تهران مرتبط با فعالیت های منطقه.

5- تخصیص کلیـۀ منـابع مورد نیـاز جهت افزایـش اثربخشی و کارآمـدی سیـستم مدیریـت بهداشت، ایمنـی و محیط زیست (HSE-MS) ضمن تـوانمنــدسـازی و تـوسعــه منــابـع انسـانـی به عنـوان با ارزش ترین سرمایه منطقه.

6- نظـارت، ارزیـابـی عملکـرد و حصـول اطمینـان از فعـالیـت ها و خـدمـات پیمانکـاران در جهـت ارتقـاءِ کیفیـت خدمات و منطبق بر مدیریت HSE.

7- اِعمـال مدیریـت تغییـر، ارزیـابـی و بـازنگــری سیـستـم مدیریـت HSE در راستای بهبـود مستمـر.

8- آمادگی در برابر حوادث شهری و طبیعی و کاهش آمار حوادث و مخاطرات در حوزه ها و فضاهای شهری منطقه.

این خط مشی ضمن بازبینی دوره ای به کلیه کارکنان، پیمانکاران و ذینفعان منطقه ابلاغ می گردد تا ضمن آگاهی و درک کامل مفاد آن، متعهد به حفظ و اجرای آن باشند. همچنین انتظار می رود کلیۀ کارکنان و پیمانکاران در حوزه معاونـت ها، ادارات و نواحـی هفـت گانه، نهایت تلاش خود را جهت تحقـق مـوارد مذکـور به کار گرفتـه و ضمـن مشارکـت و همکـاری با نماینـدۀ مدیریـت ارشـد، با پیشنهادات سازندۀ خود شهرداری منطقه را در مسیر حرکت به سوی تعالی روز افزون و خدمت بهتر به شهروندان بر پایه الـزامـات و توجهات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یاری دهند. شهردار منطقه به نمایندگی از کلیه کارکنان، تعهد خود را نسبت به این خط مشی اعلام می دارد.

 

                                                                       رجبعلی خسروآبادی

                                                                       شهردار منطقه 5

  

 

 

تقی مهدوی

رئیس ادارهHSE

 

تقی مهدوی

رئیس ادارهHSE

ارتباط با اداره

 

  تلفن:

  96011955
 
  ایمیل:

mahdavi@tehran.ir