پیشینه آموزشی :

رشته تحصيلي: مدیریت اجرایی       گرايش : EMBA

محل اخذ مدرك : دانشگاه علم و صنعت ایران              

 پیشینه شغلی :
 
 • رئیس اداره برنامه و بودجه معاونت امور مناطق(97-98)
 • دبیر جلسات شورای مشاورین ، معاونین و شهرداران مناطق 22 گانه (97-98)
 • دبیر جلسات هم اندیشی شهرداران مناطق 22 گانه(97-98)
 • دبیر ستاد عالی درآمد شهرداری تهران(97-98)
 • مدیر پروژه های مطالعاتی اداره کل هماهنگی ، نظارت و پیگیری( 96-97 )
 • کارشناس متخصص برنامه و بودجه اداره کل هماهنگی ، نظارت و پیگیری(87-96)
 • عضو کمیته پژوهشی معاونت امور مناطق (87-95)
 • مدیر امور قراردادهای پژوهشی اداره کل تحقیق و توسعه معاونت امور مناطق(87-89)
 • عضو کارگروه سامانه مدیریت اطلاعات پروژه محلات شهرداری تهران(87-89)
 • عضو کار گروه کنترل پروژه های مطالعاتی اداره کل تحقیق و توسعه  معاونت امور مناطق شهرداری تهران(87-88)
 •  همکاری در تدوین و تالیف"  استاندارد انجام پروژه های مطالعاتی " معاونت امور مناطق شهرداری تهران(87-88)
 • عضو کارگروه کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران(88-89)
 
سوابق علمی پژوهشی:
 • تدوین بودجه  مناطق 22 گانه در سال های 87 الی 97
 • تهیه و تدوین لایحه در آمدی سال های 90 الی 97
 • ارائه شفاهی مقاله " ارائه مدل تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد در شهرداری تهران " در نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی سال 1389
 • ارائه مقاله "اعمال ضریب ویژگی  در ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه  شهرداری تهران " در کنفرانس بین المللی مدیریت سال 1390
 •  ارائه مقاله" طراحی نظام مشارکت الکترونیکی در مدیریت محلات و مناطق شهرداری تهران " در فصلنامه پاییز اقتصاد شهری سال 1390
 • ارائه مقاله "مسیر یابی حمل پسماند خطرناک " در جشنواره نوآوری و پژوهشی شهرداری تهران  سال 1388
 • ارائه مقاله "مکان یابی  پسماند خطرناک " در جشنواره نوآوری و پژوهشی شهرداری تهران  سال 1388
 • تدوین فرمت قرارداد های پروژه های مطالعاتی سال 1387
اهم وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 

 • تدوین بودجه سالیانه منطقه بر اساس نیاز ها و اولویت های موجود ومنطبق با دستورالعمل های ابلاغی و با هماهنگی واحدهای تابعه منطقه 
 • اظهار نظر اعتباریَ در خصوص درخواست های جاری و عمرانی واحد های مختلف ، تعهد اعتبار و نظارت بر عملکرد بودجه بر اساس بخشنامه بودجه سنواتی و آئین نامه های مالی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تهران
 • تهیه گزارشات برنامه ای و بودجه ای جهت ارائه به مدیریت منطقه و حوزه های ستادی شهرداری تهران در مقاطع زمانی مختلف ومطابق با درخواستهای بعمل آمده
 • تعامل با اداره کل برنامه و بودجه در خصوص اخذ اعتبارات مورد نیاز و انجام اصلاحات اعتباری ومتمم بودجه سالیانه منطقه 
 • بررسی وارائه درخواستها و پیشنهادات مربوط به اصلاحات مدنظردر پست های سازمانی منطقه وپیگیری از اداره کل آموزش و تشکیلات در این خصوص
 • نظارت بر روند امور اداری و اصلاح سیستم‌ها و روش‌های جاری در جهت بهبود فرآیندهای موجود
 • تهیه شرح وظایف پست های سازمانی موجود منطقه باهدف ایجاد نظم در امور و ارتقاء بهره وری کارکنان منطقه
 • تعامل با اداره کل آموزش و تشکیلات شهرداری تهران در خصوص انجام مأموریت‌های مختلف و اخذ گواهینامه ها و مجوزها مورد نیاز از قبیل تهیه طرح و اخذ مجوز برگزاری همایش های آموزشی و تخصصی و...
 • تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کلیه واحدهای تابعه منطقه و ارائه خدمات پشتیبانی مربوطه
 • ایجاد و اجرای شبکه رایانه ای و ارتباط بین ستاد و کلیه ساختمانهای تابعه منطقه جهت استفاده خدمات نرم افزاری موجود
 • راهبری سیستم‌های نرم افزاری ارائه شده از طرف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف منطقه
 • اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم های مورد استفاده و حفظ و حراست از اطلاعات سازمانی 
 • ارائه خدمات اینترنتی و اینترانتی مورد نیاز واحدهای تابعه منطقه
 • تعامل با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در خصوص اجرای مأموریتهای مربوطه و اخذ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز
 • تهیه بانک اطلاعات مدیریتی منطقه و جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات مورد نیازمدیریت شهری از واحدهای تابعه و مبادی ذیربط 
 • ارائه گزارشات مختلف آمار و اطلاعات به مدیریت منطقه و واحدهای مختلف و همچنین جوابگوئی به درخواستهای حوزه های ستادی در این خصوص
 • اخذ آمار و اطلاعات عملکردی واحدهای مختلف منطقه و ارائه گزارش به ستاد در قالب سیستم های نرم افزاری مربوطه ومکاتبات موردنیاز
 • ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه منطقه وارائه گزارشات عملکردی و مقایسه ای به مدیریت در خصوص وضعیت واحدهای مختلف 
 • مدیریت بر سامانه کنترل پروژه و اخذ اطلاعات پروژه های اجرایی منطقه از واحدهای تابعه ونظارت برتکمیل اطلاعات در سامانه مربوطه
 • همکاری با کارشناسان شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل ارزیابی عملکرد و سایر واحدهای نظارتی در بازدید ازپروژه های منطقه 
 • تعامل و همکاری با اداره کل ارزیابی عملکرد در خصوص مأموریتهای مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • بازدید از پروژه ها و تهیه بانک اطلاعات پروژه های عمرانی منطقه با همکاری حوزه های تخصصی
 • پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در منطقه و نیل به استانداردهای مورد نظر سیستم یادشده 
 • نظارت بر عملکرد واحدها در استقراراستانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS بعنوان نماینده مدیریت ارشد 
 • شناسایی و تعریف پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در جهت تحقیق توسعه سازمانی و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتها با هماهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • هماهنگی بین حوزه های مختلف منطقه و تعاملات درون سازمانی در قالب امور اداری دفتری و ارسال و مراسلات داخلی ، پاسخگوئی به نیازمندیها و مراجعات به حوزه
 • شرکت در جلسات مختلف داخلی و ستادی با هماهنگی شهردارمنطقه و شرکت در جلسات دفاعیه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران
 • سایر اموریكه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد.

ارزیابی از شرایط پستهای سازمانی ابلاغی به منطقه ،  بررسی و مطالعات لازم در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری ، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه منطقه ،بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه سالیانه ، ایجاد بانک اطلاعات پروژه ها و اظهارنظر در مورد طرح های جدید و تغییر جایگاه آنها در طرح های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت منطقه با هماهنگی معاونت های اجرائی  و انجام بررسیهای مربوطه به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه با هماهنگی حوزه معاونت مالی و اداری ، ایجاد بانک اطلاعات پرسنل ، انجام کلیه امور انفورماتیک در قالب اداره فناوری اطلاعات که شامل تهیه انواع سخت افزار و راهبری کلیه سیستمهای نرم افزاری و کاربردی و کنترل و رفع عیوب کلیه شبکه های داخلی و شبکه های خارجی ، تهیه گزارش از عملکرد فعالیتهای منطقه از اهم وظایف حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری محسوب می شود.

 

فاطمه السادات حمیدیان

سرپرست برنامه ریزی و توسعه شهری

 

فاطمه السادات حمیدیان

سرپرست برنامه ریزی و توسعه شهری

ارتباط با معاونت

 

  تلفن:
  96011393
 
  ایمیل:
hamidian-f@tehran.ir