پیشینه آموزشی :

-  دکتری مدیریت توسعه و کارآفرینی
- مهندسی تکنولوژی معماری و شهرسازی (گرایش بافت فرسوده)
- کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (گرایش سیستم های اقتصادی ، اجتماعی)
-کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تکنولوژی )

 پیشینه شغلی :

- مدیر نمونه شهرداری تهران سال 96
-رتبه اول معاونین اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران سال 94
-  معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 5 (از سال 94 تا کنون)
- معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 (از سال 1393 تا 94)
- معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 16 (از سال 1391 تا 92)
- مشاورمعاونت امورمناطق (مدیریت برنامه ریزی شهری)(سال 1391)
- نماينده تام الاختیار شهرداری تهران در هيأت هاي امناء اماکن تاریخی و ميراث فرهنگي (از سال 1387 تا 90)
- معاون اداره کل ارزشيابي و انتصابات مدیران شهرداری تهران (از سال 1386 تا 87)
-  سرپرست مركز مديريت شهري 137 ( از سال 1384 تا 85)
- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران- مدیر پروژه شهروند الکترونیک شهر تهران ( سال 1384)
-سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران- عضو هیأت مدیره شرکت فناوران شهر تهران(سال 1384)
-  موسسه و روزنامه همشهری - مشاور مدير عامل در حوزه مديريت شهري ومیراث فرهنگی ( از سال 1387 تا 90)

 

 

 
سوابق اجرایی و خدمتی:

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری جزء تاثیر گذار ترین معاونت های شهرداری است که سیاست گذاری ، برنامه ریز و هماهنگی های لازم در امور مربوط به برنامه های جامع و کلان ، زیر ساخت های آمار و اطلاعات و سیستم های یکپارچه مدیریت اطلاعات ، ساختار و تشکیلات سازمانی ، سیستم ها و روش ها ، بودجه ریزی و تامین اعتبار ،پایش و ارزیابی و عملکرد و الگوهای مدیریتی نوین شهرداری را برعهده دارد.

 

اهم وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

1- پایش ،كنترل و نظارت بر ارزيابي اصلاحات يا تغييرات پيشنهادي در تشكيلات و روش هاي اداري جهت ارائه به اداره كل تشكيلات و آموزش .

2- انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد همكــاري بــا اداره كل تشكيلات و آمــوزش در زمينه تشكيلات ، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه .

3- هماهنگي و نظارت بر بررسي و ارزيابي نيازهاي آموزشي اعلام شده از سوي واحدهاي زيرمجموعه شهرداري منطقه به منظور تهيه برنامه آموزشي منطقه با هماهنگي اداره كل تشكيلات و آموزش.

4- كنترل و نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي مورد نياز در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري ضمن همكاري بــا مركز مطالعات و برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه .

5- كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيشنهاد آن .

6- بررسي هرگونه پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و ايجاد همكاري مستمر با اداره كل برنامه و بودجه جهت اعمال تغييرات مورد نياز در بودجه منطقه .

7- اظهـــار نظر درمورد طرحها و پروژه هاي جديد و تعيين جايگاه آنها در برنــامه هــاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه .

8- انجام بررسيهاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف .

9- نظارت و هماهنگي در ايجـــاد بانك اطلاعـــاتي از پروژه هاي دردست اقدام و تهيه گزارش هاي دوره اي و مقطعي كه منعكس كننده وضعيت پـــروژه هـــاي عمراني در هر مقطع زماني بوده و همچنين ميزان اثرگذاري آنها در برنامه هاي كلان شهر تهران .

10- كنترل و نظارت بر انجـــام كليــه امــور فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه بــا هماهنگي سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.

11- دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در كليه زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي منطقه و همكاري و هماهنگي با ساير معاونتهاي منطقه جهت اجراي آنها .

12-پایش و نظارت بر اجراي كامل مقررات و ضوابط شهرداري تهران و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي شهردار محترم و معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهر تهران.

ارزیابی از شرایط پستهای سازمانی ابلاغی به منطقه ، ارائه پیشنهادات لازم در مسیر روشهای اصلاحی در غالب بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه با هدف ارتقاء کارآمدی نیروی انسانی با هماهنگی اداره کل تشکیلات و آموزش ، بررسی و مطالعات لازم در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری ، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه منطقه ،بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه سالیانه ، ایجاد بانک اطلاعات پروژه ها و اظهارنظر در مورد طرح های جدید و تغییر جایگاه آنها در طرح های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت منطقه با هماهنگی معاونت های اجرائی  و انجام بررسیهای مربوطه به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه با هماهنگی حوزه معاونت مالی و اداری ، ایجاد بانک اطلاعات پرسنل ، انجام کلیه امور انفورماتیک در قالب اداره فناوری اطلاعات که شامل تهیه انواع سخت افزار و راهبری کلیه سیستمهای نرم افزاری و کاربردی و کنترل و رفع عیوب کلیه شبکه های داخلی و شبکه های خارجی ، تهیه گزارش از عملکرد فعالیتهای منطقه از اهم وظایف حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری محسوب می شود.

 

سید مازیار علوی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

 

سید مازیار علوی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

ارتباط با معاونت


  تلفن:

  96011393

  ایمیل:

alavi-m@tehran.ir

امیرجوادیان

جانشین حوزه و رئیس اداره کنترل پروژه

 

امیر جوادیان

جانشین حوزه و رئیس اداره کنترل پروژه

رضا پیرحیاتی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات

 

رضا پیر حیاتی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات

 
محمد رضا محمد پناه

اداره تشکیلات و بهبود روشها