مدرک تحصیلی :

 

سوابق اجرایی و خدمتی:

 

اهم شرح وظایف معاونت مالی

 

 • انجام اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی و سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل و نظارت بر امور مالی و اقتصاد شهری در حوزه شهرداری منطقه
 • شفاف سازی و ایجاد انضباط مالی در کلیه واحدهای منطقه
 • اجرای طرح جامع درآمدهای پایدار حسب ابلاغ مصوبات از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
 • کنترل و نظارت بر اجرای صحیح بودجه در سطح منطقه و نظارت بر استفاده بهینه از اموال
 • کنترل و نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات دستورالعمل ها در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجرای صحیح آیین نامه‌های ابلاغی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری
 • هدایت انجام کلیه امور مالی منطقه با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری و تهیه گزارشات عملکرد مالی ترازها به منظور ارائه به مافوق سازمانی و مبادی ذیربط
 • هدایت و نظارت بر دریافت عوارض شهرداری سطح منطقه براساس سیاست‌ها و مقررات ابلاغی از اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
 • تهیه بانک اطلاعات منابع مالی و سایر آمار و اطلاعات برای منطقه
 • شناسایی ظرفیت‌های منابع درآمدی و فرصت های اقتصادی حوزه شهرداری منطقه و معرفی آن ها و تهیه گزارشات توجیهی
 • پیگیری وصول مطالبات شهرداری منطقه از اشخاص حقیقی تا حصول نتیجه
 • هدایت ثبت و مستندسازی مکانیزه رویدادهای مالی براساس نظام حسابداری
 • برنامه‌ریزی هدایت سیستم های محاسبه‌ی بهای تمام شده خدمات و پیشنهاد به‌روزرسانی قیمت‌ها
 • اقتصادسازی عملکرد حوزه تحت سرپرستی با رعایت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از دارایی‌ها
 • کنترل و نظارت بر انجام کلیه امور پشتیبانی (سفارشات، تدارکات، انبارداری، توزیع و ثبت اموال منطقه)
 • مطالعه و بررسی قراردادهای تضمینی با اشخاص حقیقی و تطبیق آن‌ها با ضوابط و مقررات حاکم
 • هدایت انجام مزایده مناقصه در سطح منطقه و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها و رعایت ضوابط و مقررات و قوانین جاری ابلاغ شده
حوزه معاونت مالی و اداری شامل ادارات ذیل می باشد :

1- اداره درآمد و نوسازی :
 

صدور برگه تسویه حساب (مفاصا) نوسازی جهت معامله و نقل و انتقال املاک ، صدور برگه تسویه حساب مغازه و صنوف ، محاسبه و اخذ عوارض یک درصد فروش حاصل از تولید کارخانجات و کارگاههای تولیدی ، صدور برگه تسویه حساب جهت نقل و انتقال خودرو، انجام کارسازی و تهاتر بدهی شهرداری با طلبکاران منطقه ، تقسیط عوارض اعم از جرائم و بدهی های ساختمانی ، تهیه آماراز چک های وصولی بطور ماهانه ، حفظ و نگهداری کلیه سوابق در بایگانی از جمله عملکرد اداره درآمد و نوسازی به شمار می رود.
 

 

2- حسابداری :
 

پرداخت کلیه هزینه های صورت گرفته در قالب هزینه های عمرانی و جاری منطقه و وصول کلیه درآمدهای منطقه و وصول کلیه درآمدهای منطقه اعم از نقدی و غیر نقدی.

محمدرضا صدراعظم نوری

معاونت مالی و اداری

 

محمدرضا صدر اعظم نوری

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ارتباط با معاونت

  تلفن:
  96011250-96011232
 
  ایمیل:
m@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه دوم