معاونت مالی و اقتصاد شهری

محمدرضا صدراعظم نوری

معاونت مالی و اقتصاد شهری

noori-m@tehran.ir

مشاهده رزومه


ارتباط با معاون
 •   شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه دوم
 •   96011250-96011232

معاونت مالی و اقتصاد شهری


 •   پایدار‌سازی منابع درآمدی
 •   توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری
 •   تنوع‌‌بخشي به روش‌هاي تامین منابع مالی
 •   توسعه نظام کسب درآمد ناشی از اقتصاد شهری
 •   حصول اطمينان از اقدامات قانوني، صحت عمل، كاهش تخلفات و ارتقاء پاسخگويي در منابع و مصارف
 •   افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی حوزه مالی و اقتصاد شهری
 •   چابک‌سازی سیستم
 •   توسعه اشراف اطلاعاتی و تصمیم‌گیری
 •   انجام اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی و سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل و نظارت بر امور مالی و اقتصاد شهری در حوزه شهرداری منطقه
 •   شفاف سازی و ایجاد انضباط مالی در کلیه واحدهای منطقه
 •   اجرای طرح جامع درآمدهای پایدار حسب ابلاغ مصوبات از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
 •   کنترل و نظارت بر اجرای صحیح بودجه در سطح منطقه و نظارت بر استفاده بهینه از اموال
 •   کنترل و نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات دستورالعمل ها در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجرای صحیح آیین نامه‌های ابلاغی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری
 •   هدایت انجام کلیه امور مالی منطقه با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری و تهیه گزارشات عملکرد مالی ترازها به منظور ارائه به مافوق سازمانی و مبادی ذیربط
 •   هدایت و نظارت بر دریافت عوارض شهرداری سطح منطقه براساس سیاست‌ها و مقررات ابلاغی از اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
 •   تهیه بانک اطلاعات منابع مالی و سایر آمار و اطلاعات برای منطقه
 •   شناسایی ظرفیت‌های منابع درآمدی و فرصت های اقتصادی حوزه شهرداری منطقه و معرفی آن ها و تهیه گزارشات توجیهی
 •   پیگیری وصول مطالبات شهرداری منطقه از اشخاص حقیقی تا حصول نتیجه
 •   هدایت ثبت و مستندسازی مکانیزه رویدادهای مالی براساس نظام حسابداری
 •   برنامه‌ریزی هدایت سیستم های محاسبه‌ی بهای تمام شده خدمات و پیشنهاد به‌روزرسانی قیمت‌ها
 •   اقتصادسازی عملکرد حوزه تحت سرپرستی با رعایت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از دارایی‌ها
 •   مطالعه و بررسی قراردادهای تضمینی با اشخاص حقیقی و تطبیق آن‌ها با ضوابط و مقررات حاکم
 •   هدایت انجام مزایده مناقصه در سطح منطقه و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها و رعایت ضوابط و مقررات و قوانین جاری ابلاغ شده
 •   معاون مالی اداری فرهنگسرای جوان از سال 72 تا 74
 •   مشاور اجرایی، مدیر املاک و مدیر سایت منطقه 15 از سال 74 تا 76
 •   مشاور و رئیس دفتر شهردار وو قائم مقام معاونت مالی و اقتصاد شهری منطقه 1 از سال 76 تا 78
 •   بازرس ویژه شهردار منطقه 10 از سال 78 تا 79
 •   مدیر کارگروه منابع درآمد و هزینه ها اداره کل برنامه و بودجه از سال 79 تا 80
 •   مدیر مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک از سال 80 تا 92
 •   قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و اقتصاد شهری شرکت کنترل ترافیک از سال 92 تا 95
 •   مشاور مدیر عامل و معاون مالی و اقتصاد شهری شرکت کنترل کیفیت هوا از سال 95 تا 98
 •   معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 5 از سال 98 تا کنون

ادارات معاونت


حسین سنگیان

رئیس اداره درآمد

96011639

 •   برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري
 •   نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري
 •   بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مراجع ذيربط
 •   پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاي ذيربط
 •   بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي
 •   شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند
 •   ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت هاي و مشكلات به مدير مربوطه
 •   انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد

حسین مختاری

رئیس اداره حسابداری

96011474

 •   نظارت بر تعیین وتخصیص اعتبارات قبلی و نظارت ومراقبت در حسن اجرای بودجه برنا مه ای
 •   اتخاذ تدابیروارائه راهنمائی های لازم به منظوربالابردن سطح معلومات کارکنان در جهت بهبود امور جاری
 •   همکاری در تهیه پیش نویس لازم در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی وحسابداری
 •   نظارت ورسیدگی به پیش پرداخت ها وعلی الحساب ها واسناد ومدارک مربوط
 •   نظارت برتهیه وتنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانک،چک،برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوط
 •   مطا لعه قوانین بودجه وسایر قوانین ومقررات مالی واظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها
 •   نظارت در ثبت اقلام از روی برگه های محاسبا تی در دفتر صدور برگه وانتقال آنها به دفاتر روزنامه،معین،اعتبارات ودفتر کل
 •   کنترل ونظارت برحسن اجرای صحیح امورمالی،خدماتی وتدارکاتی منطقه در چارچوپ قوانین ومقررات جاری
 •   نظارت بر رعایت کلیه قوانین،مقررات،دستورالعملهاواجرای صحیح آئین نامه مالی ومعا ملاتی در منطقه
 •   تقسیم کار ونظارت برکار کارشناسان وکارکنان قسمت تا بعه و تایید اسناد هزینه وبرگهای مالی
 •   نظارت برکلیه خرید های منطقه وتدارک وسایل وتجهیزات مورد نیاز
 •   تهیه تراز نامه وگزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاون مالی واداری منطقه
 •   همکاری وهماهنگی با حوزه معاونت هماهنگی وبرنامه ریزی جهت تهیه وتنظیم بودجه سالیانه منطقه

شهرام محمدرضاپور

رئیس امور قراردادها

96011500

 •   برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور کلیه قراردادها
 •   هدایت و راهنمایی کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف سازمانی
 •   بررسی و تهیه گزارشات تحلیلی به صورت ادواری (ماهیانه ، فصلی و سالیانه) از وضعیت قراردادها
 •   بایگانی و ایجاد بانک اطلاعاتی از قراردادهای منعقد شده
 •   ارتقای سطح کیفی قراردادها
 •   تهیه و تنظیم نمونه قراردادهای امور واگذار شده ، تفاهم نامه ها و کلیه اسناد
 •   انجام کلیه مکاتبات و ارایه راهبردهای عملیاتی در خصوص امور مناقصه ، مزایده و قراردادها
 •   انجام فرآیند تمدید ، افزایش حجم و مدت قراردادها
 •   رعایت دقیق مفاد قراردادها و شرایط عمومی پیمان و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی
 •   برگزاری کمیسیون های معاملات ، مناقصه و ترک تشریفات
 •   انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

امیر وطن خواه

رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی

96011397

 •   هدایت و کنترل بر عوامل اجرایی نگهداری ساختمان ها و تاسیسات در اختیار منطقه و انجام اقدامات لازم در جهت تامین اعتبارات تعهدات و مصارف انشعابات
 •   برنامه ریزی وایجاد بانک اطلاعات از منابع عرضه کالا و خدمات مرتبط با ماموریت پشتیبانی جهت استفاده به موقع از آنها
 •   بسترسازی و ارائه آموزش های لازم به کارکنان تحت سرپرستی در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلی آنان
 •   هدایت و کنترل و نظارت بر واحد ترابری و حمل و نقل در تامین حرکات به موقع ماموریت های اداری
 •   همکاری در تنظیم بودجه سال با تهیه گزارش عملکرد هزینه ها در سنوات گذشته
 •   برنامه ریزی وایجاد بانک اطلاعات از منابع عرضه کالا و خدمات مرتبط با ماموریت پشتیبانی جهت استفاده به موقع از آنها
 •   درخواست، دریافت، ثبت و حسابداری تنخواه از اداره حسابداری جهت پوشش هزینه های جاری
 •   دریافت درخواست خرید مصوب از قسمت های صاحب هزینه در صورت وجود اعتبار لازم تأیید و ارجاع به مسئول تدارکات جهت تامین درخواست
 •   درخواست جایگزینی تنخواه در صورت کاهش سطح موجودی
 •   بسترسازی و ارائه آموزش های لازم به کارکنان تحت سرپرستی در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلی آنان
 •   رسیدگی به اسناد هزینه و بررسی مجوزها و مستندات قانونی (درخواست خرید، فاکتور، قبض انبار، حواله دریافت) ودر صورت صحت عملیات و ضمائم تایید آن در صدور دستور ارسال به حسابداری
 •   نظارت بر عملکرد کارپردازان جمعی و هدایت آنها در جهت نحوه اجرای ماموریت
 •   هدایت امور جمعداری اموال و نظارت بر شناسایی شماره گذاری و ثبت اموال در اختیار قسمت های منطقه و تنظیم کاربرگ های تحویل و تحویل در ضبط پرونده
 •   صدور دستور جمع آوری و تعیین و تکلیف اموال مازاد، فرسوده خارج از رده با اخذ مجوز از معاونت مالی و اقتصاد شهریو حسب دستورالعمل صادره
 •   نظارت بر نگهداری و چرخه کالا (ورود و خروج کلیه اجناس) در انبار و صدور دستورات اصلاح رویه ها در این مورد و نحوه هزینه کرد تنخواه
 •   تهیه گزارش های اماری، تحلیلی و تفسیری از فعالیت ها و عملکرد اعتبارات حوزه تحت سرپرستی و ارائه به معاونت مالی و اقتصاد شهری
 •   تنظیم تراز و گزارشات مالی (موجودی اعتبارات-هزینه ها)اخذ تاییدیه و ارسال به اداره حسابداری جهت اعمال در حساب پشتیبانی
 •   بررسی کلیه در خواست های واصله و برآورد قیمت و خرید مورد تایید و تحویل به درخواست کننده
 •   بررسی قیمت های اعلام شده و تهیه گزارش مربوط به آن جهت اطلاع مافوق
 •   تنظیم شرایط خصوصی پیمان مربوط به بیمه نامه های سطح منطقه و نظارت بر حسن اجرای آنها
 •   نظارت و کنترل بر کارپردازان و انبارداران و کنترل و تایید تفویض برنامه مربوطه به خرید های منطقه
 •   تحویل کلیه در خواست های تجهیزاتی و تهیه فهرست در خواست ها واحدها و اقدام به تحویل آن با توجه به موجودی انبار

خلیل خلیلی پور

رئیس اداره بهای تمام شده

96011404

 •   دريافت برنامه و سياست هاي كلان شهرداري تهران و منطقه در ارتباط با ساختارهاي سازماني
 •   بررسي برنامه هاي كلان شهرداري منطقه در ارتباط با بودجه ريزي عملياتي و اجرايي كردن آن در سيستم بهاي تمام شده
 •   همكاري در انتقال اطلاعات مندرج در سيستم بهاي تمام شده در راستاي بودجه ريزي عملياتي تحت نظارت مافوق سازماني
 •   بررسي اسناد هزينه اي به منظور جمع آوري،تفكيك،ثبت و تسهيم هزينه ها
 •   مطالعه و بررسي اسناد هزينه به منظور شناخت ماهيت هزينه،مركز هزينه اصلي و فرعي ،نوع هزينه،محدوده انجام كار،واحد كار هزينه،طبقه بندي محصول،نوع محصول و فعاليت هاي مرتبط جهت ثبت در سيستم
 •   تعامل با حوزه ها به منظور شناسايي سازماني به عنوان مراكز هزينه اصلي و حوزه هاي زير مجموعه به عنوان مركز هزينه فرعي جهت امكان رديابي محل دقيق انجام هزينه
 •   تعامل با حوزه معاونت منابع انساني به منظور شناخت و ثبت مشخصات پرسنل منطقه به تفكيك(رسمي،قراردادي)و دريافت تغييرات ماهيانه و اعمال جابه جايي ها در سيستم
 •   نظارت و مراقبت در تنظيم جداول بهاي تمام شده و رعايت بخشنامه ها توسط حوزه هاي منطقه
 •   شناسايي و استاندارد سازي فعاليت مربوط به محصول خدمت)مطابق با عناوين فهرست بها،شرايط ويژه پيمان و ....تعامل با معاونت اجرايي در اين خصوص
 •   نظارت و مراقبت در تنظيم جداول حجم كار محصول توسط حوزه هاي اجرايي
 •   نظارت و مراقبت در تنظيم جداول تسهيم توسط حوزه هاي مرتبط
 •   مطالعه و بررسي اقدامات و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به منظور رفع نواقص و بهبود جريان امور و كمك به توسعه سيستم
 •   پردازش اطلاعات و محاسبه بهاي تمام شده محصولات حوزه هاي(خدمات شهري-ترافيكي-فرهنگي-پروژه هاي عمراني منطقه)

تدارکات
 •   همکاری در تنظیم بودجه سال با تهیه گزارش عملکرد هزینه ها در سنوات گذشته
 •   برنامه ریزی وایجاد بانک اطلاعات از منابع عرضه کالا و خدمات مرتبط با ماموریت پشتیبانی جهت استفاده به موقع از آنها
 •   درخواست، دریافت، ثبت و حسابداری تنخواه از اداره حسابداری جهت پوشش هزینه های جاری
 •   دریافت درخواست خرید مصوب از قسمت های صاحب هزینه در صورت وجود اعتبار لازم تأیید و ارجاع به مسئول تدارکات جهت تامین درخواست
 •   درخواست جایگزینی تنخواه در صورت کاهش سطح موجودی
 •   بسترسازی و ارائه آموزش های لازم به کارکنان تحت سرپرستی در جهت ارتقاء دانش و مهارت شغلی آنان
 •   رسیدگی به اسناد هزینه و بررسی مجوزها و مستندات قانونی (درخواست خرید، فاکتور، قبض انبار، حواله دریافت) ودر صورت صحت عملیات و ضمائم تایید آن در صدور دستور ارسال به حسابداری
 •   نظارت بر عملکرد کارپردازان جمعی و هدایت آنها در جهت نحوه اجرای ماموریت
 •   هدایت امور جمعداری اموال و نظارت بر شناسایی شماره گذاری و ثبت اموال در اختیار قسمت های منطقه و تنظیم کاربرگ های تحویل و تحویل در ضبط پرونده
 •   صدور دستور جمع آوری و تعیین و تکلیف اموال مازاد، فرسوده خارج از رده با اخذ مجوز از معاونت مالی و اقتصاد شهریو حسب دستورالعمل صادره
 •   نظارت بر نگهداری و چرخه کالا (ورود و خروج کلیه اجناس) در انبار و صدور دستورات اصلاح رویه ها در این مورد و نحوه هزینه کرد تنخواه
 •   تهیه گزارش های اماری، تحلیلی و تفسیری از فعالیت ها و عملکرد اعتبارات حوزه تحت سرپرستی و ارائه به معاونت مالی و اقتصاد شهری
 •   تنظیم تراز و گزارشات مالی (موجودی اعتبارات-هزینه ها)اخذ تاییدیه و ارسال به اداره حسابداری جهت اعمال در حساب پشتیبانی
 •   بررسی کلیه در خواست های واصله و برآورد قیمت و خرید مورد تایید و تحویل به درخواست کننده
 •   بررسی قیمت های اعلام شده و تهیه گزارش مربوط به آن جهت اطلاع مافوق
 •   تنظیم شرایط خصوصی پیمان مربوط به بیمه نامه های سطح منطقه و نظارت بر حسن اجرای آنها
 •   نظارت و کنترل بر کارپردازان و انبارداران و کنترل و تایید تفویض برنامه مربوطه به خرید های منطقه
 •   تحویل کلیه در خواست های تجهیزاتی و تهیه فهرست در خواست ها واحدها و اقدام به تحویل آن با توجه به موجودی انبار

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir