مدرک تحصیلی :
اخذ مدرک لیسانس مهندسی عمران عمران از دانشگاه تهران، دانشکده فنی سال 1376
دانشجوی دوره دکتری مهندسی مدیریت ساخت
سوابق تحقیقاتی :
- تهیه فهرست مطابقه ای عملیات جهت تسهیل در امر نظارت
- تحلیل فنی و مدیریتی بهسازی نوارهای حفاری در پروژه های عمران شهری
- تحقیقی پیرامون میلگردهای FRP
- نحوه عملکرد و اجرای دیوارهای خاک مسلح
- تهیه نظام فنی و اجرایی پیاده روسازی
 سوابق کاری داخل مجموعه شهرداری :
 
از سال - 1394 به عنوان مشاور فنی مدیر عامل برج میلاد  تا سال 1395
از سال - 1391 تا 1394 بعنوان معاون فنی وعمرانی برج میلاد تهران
- از سال 1390 تا 1391 بعنوان معاون فنی و عمرانی منطقه 13
از سال - 1388 تا 1390 بعنوان معاون فنی و عمرانی منطقه 9
- از سال 1387 تا 1388 بعنوان معاون ترافیکی منطقه 13
- از سال 1387 به عنوان مشاور فنی و عمرانی شهردار منطقه 13
- از سال 1386 تا سال 1387 به عنوان بازرس مناطق 13 و 22 مشغول به خدمت بوده ام.
- از سال 1389 عضو گروه علمی فنی و مهندسی شهرداری تهران.
- از سال 1376 تاکنون به عنوان مهندس ناظر و محاسب و مجری پایه 1دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازی
- کسب رتبه اول بین تمامی مناطق 22 گانه در منطقه 9 )حوزه معاونت فنی و عمرانی(.
- کارمند نمونه طرح شهید رجایی در سال 1384
- تدریس در دانشگاه آزاد واحد پیشوا سال 1386 .
- تدریس در دانشگاه ازاد ورامین 1391
- تدریس در دانشگاه ازاد دماوند 1392 تا کنون
- کارشناس رسمی دادگستری شهر تهران.رشته راه و ساختمان از سال 1391
 

نگاهی به راهنمای پروژه های عمرانی منطقه نشان از جدیت این معاونت درتحقق اهداف شهرداری تهران در رسیدن به الگوی توسعه و فنآوری میباشد. هم اینک صدها پروژه عمرانی به منظور افزایش سرانه های خدماتی و فرهنگی درحال  اجرا بوده که بهره برداری ازآنها میتواند تاثیر به سزائی در سطح خدمت رسانی به شهروندان داشته باشد

اهم شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی

 

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهای كلان شهرداري در زمينه فعاليتهاي عمراني و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط .

 

2-کنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در كليه مراحل مطالعه، طراحي و اجراي پروژه‌ها و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي فني معاون فني و عمراني شهرداري مركز در سطح منطقه.

 

3-نظارت بر طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پاركينگ، پارك و مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهاي جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و …، براساس برنامه‌ها ي ابلاغي و يا اعلام نياز سايرمعاونتهاي منطقه و تحت نظارت كامل آنها، بارعايت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مركز.

 

4-نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع كار و برآورد قيمت كارشناسي براي انجام پروژه‌ها با رعايت ضوابط مربوطه.

 

5-انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارك پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهاي منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.

 

 
 
دريافت برنامه‌ها و سياستهای کلان شهرداري در زمينه فعاليتهای عمراني و برنامه ريزي جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستي و سایر واحدهای ذيربط .
 
کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در کليه مراحل مطالعه، طراحي و اجرای پروژه‌ها و اقدام جهت اجرای صحيح کليه ایين نامه‌ها و دستورالعملهای فني معاون فني و عمراني شهرداري مرکز در سطح منطقه.
 
نظارت بر طراحي و اجرای کليه پروژه‌های عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پارکينگ، پارک و مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهای جمع‌آوري و هدایت آبهای سطحي و ، بر اساس برنامه‌های ابلاغي و يا اعلام نياز سایر معاونتهای منطقه و تحت نظارت کامل آنها، با رعایت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مرکز.
 
نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قيمت کارشناسي برای انجام پروژه‌ها با رعایت ضوابط مربوطه.
 
انتخاب پيمانکاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارک پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهای منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.
 
کنترل و نظارت بر اجرای صحيح پروژه‌های عمراني و رسيدگي به صورت وضعيتها مطابق دستورالعملهای معاون فني و عمراني مرکز.
 
پيشنهاد خلع يد از پيمانکاران فعاليتهای عمراني به مقام مافوق و انجام اقدامات و تشريفات مربوط به خلع يد و خاتمه پيمان.
 
صدور مجوزهای حفاري در ارتباط با تاسيسات زير بنایي و عمومي شهر در سطح منطقه با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغي و مرمت بازسازي آنها با هماهنگي معاون حمل و نقل و ترافيک منطقه.
 
نظارت بر تهيه گزارشهای پيشرفت کار پروژه‌های عمراني برای مقام ما فوق.
 
مشارکت و همکاري با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهيه، تنظيم و اجرای بودجه، بهبود روشها سيستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت پرستي.
 
جمع‌آوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي کليه آمار و اطلاعات فعاليتهای عمراني منطقه با هماهنگي معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بکارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانکهای اطلاعاتي مربوط.
 
کنترل و نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه.
 
پيشنهاد انتصاب کارکنان حوزه تحت سرپرستي به شهردار منطقه.
 
تشويق کارکنان حوزه تحت سرپرستي.
 
سایر اموريکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع يا تفويض اختيار ميگردد.
 
 

پیمان عباسی

معاون فنی و عمرانی

پیمان عباسی

معاون فنی و عمرانی

ارتباط با معاونت


  تلفن:

96011462
96011292

  ایمیل:

abbasi@tehran.ir

سید عبدالمهدی حسینی

نظارت و اجرا

 

 

نظارت و اجرا