مدرک تحصیلی :

 

 

سوابق شغلی

 

 

سوابق تحقیقاتی :

 

 

اهم وظایف معاونت فنی و عمران 
 • دريافت برنامه ها و سياست هاي كلان شهرداري در زمينه فعاليت هاي عمراني و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.
 • مديريت بر طراحي، نظارت و اجراي كليه پروژه هاي عمراني منطقه نظير احداث، توسعه و نگهداشت معابر، پاركينگ، بوستانهاي عمومي، مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و مذهبي.
 • مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه فني و عمران به منظور تهيه و تدوين مقررات و ضوابط جديد و بازنگري در مقررات و ضوابط موجود و پيشنهاد اصلاحات و لغو موارد غيراصولي و غيرعملي به مسئولين ذيربط.
 • كنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين، ضوابط و دستور العملهاي فني بر اساس نظام نامه فني و اجرايي شهرداري تهران.
 • انتخاب و ارجاع كار به مشاوران و پيمانكاران ذيصلاح.
 • تاييد صدور مجوزهاي حفاري در ارتباط با تاسيسات زيربنايي و عمومي شهر در سطح منطقه همچنين كنترل رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي و مرمت بازسازي آنها.
 • نظارت بر تجميع، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات فعاليت‌هاي عمراني منطقه با هماهنگي معاون برنامه ريزي جهت بكارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوط.
 • كنترل و نظارت بر عملكرد مديران و ادارات معاونت و همچنين ادارات فني نواحي و تابعه.
 • راهبري نيازسنجي و بودجه ريزي عملياتي با همكاري ساير معاونت ها.
 • نظارت، رسيدگي، اهتمام بر پاسخگويي به موارد اعلامي سامانه 137 و 1888 و نظارت مردمي .
 • انجام ساير امور محوله از سوي شهردار تهران در چارچوب وظايف اصلي و قانوني شهرداري ها.
 راهبردها و برنامه ها

         

دريافت برنامه‌ها و سياستهای کلان شهرداري در زمينه فعاليتهای عمراني و برنامه ريزي جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستي و سایر واحدهای ذيربط .

 کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در کليه مراحل مطالعه، طراحي و اجرای پروژه‌ها و اقدام جهت اجرای صحيح کليه ایين نامه‌ها و دستورالعملهای فني معاون فني و عمراني شهرداري مرکز در سطح منطقه.

 نظارت بر طراحي و اجرای کليه پروژه‌های عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پارکينگ، پارک و مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهای جمع‌آوري و هدایت آبهای سطحي و ، بر اساس برنامه‌های ابلاغي و يا اعلام نياز سایر معاونتهای منطقه و تحت نظارت کامل آنها، با رعایت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مرکز.

 نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قيمت کارشناسي برای انجام پروژه‌ها با رعایت ضوابط مربوطه.

 انتخاب پيمانکاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارک پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهای منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.

 کنترل و نظارت بر اجرای صحيح پروژه‌های عمراني و رسيدگي به صورت وضعيتها مطابق دستورالعملهای معاون فني و عمراني مرکز.

پيشنهاد خلع يد از پيمانکاران فعاليتهای عمراني به مقام مافوق و انجام اقدامات و تشريفات مربوط به خلع يد و خاتمه پيمان.

 صدور مجوزهای حفاري در ارتباط با تاسيسات زير بنایي و عمومي شهر در سطح منطقه با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغي و مرمت بازسازي آنها با هماهنگي معاون حمل و نقل و ترافيک منطقه.

 نظارت بر تهيه گزارشهای پيشرفت کار پروژه‌های عمراني برای مقام ما فوق.

 مشارکت و همکاري با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهيه، تنظيم و اجرای بودجه، بهبود روشها سيستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت پرستي.

 جمع‌آوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي کليه آمار و اطلاعات فعاليتهای عمراني منطقه با هماهنگي معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بکارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانکهای اطلاعاتي مربوط.

کنترل و نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه.

 پيشنهاد انتصاب کارکنان حوزه تحت سرپرستي به شهردار منطقه.

 تشويق کارکنان حوزه تحت سرپرستي.

 سایر اموريکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع يا تفويض اختيار ميگردد.

 

 

 

 

 

 

 • اداره دفترفنی (حمید پالگانه)
 • اداره توسعه و نگهداشت فنی (سید مجتبی حسینی)
 • اداره نظارت و رسیدگی فنی(جعفر نجاری)
 

حبیب پوش پارس

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

 

حبیب پوش پارس

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

ارتباط با معاونت

 

  تلفن:
96011462
96011292
 
  ایمیل:
h_posh@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه اول