معاونت شهرسازی و معماری

شهین شفیعی

معاون شهرسازی و معماری

shafiei-shahin@tehran.ir

مشاهده رزومه


ارتباط با معاون
 •   شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه اول
 •   96011240

معاونت شهرسازی و معماری


معاونت شهر سازی و معماری با مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و ضوابط و دستاورد های جدید در زمینه های شهرساز ی و معماری و تشخیص و تعیین هدف های شهرداری در این زمینه و تعییین خط مشی و سیاست های اجرائی یکی از معاونت های کلیدی شهرداری محسوب می شود.


 •   مطالعه و شناخت روش های اجرائی برنامه های مطلوب شهر سازی و معماری
 •   انجام مطالعات و بررس های لازم به منظور تهیه و تدوین ضوابط و مقررات جدید در زمینه شهر سازی و معماری با رعایت موازین اسلامی در چارچوب سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی ایران
 •   نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری
 •   توسعه رویکرد ناحیه محوری به منظور عدم تمرکز در جهت تسهیل در امور شهروندان
 •   تکریم ارباب رجوع و ارائه ی خدمات با حداکثر کیفیت و حداقل زمان
 •   توسعه رویکرد محله محوری با هدف همکاری و جلب مشارکت مردم در تصمیمات مدیریت شهری در سطح محلات و تعامل مستمر با دبیران شورا یاری های مناطق به منظور نهادینه سازی عدم تخلف در ساخت و ساز

اصلی ترین رسالت وزارت مسکن و شهرسازی در اصلاح روند امورشهری،بایستی توجه به وضع قوانین واداره قانونمند شهرها باشد،نه تغییرات پی در پی در اسناد طرح های شهری بنابراین، گسترش شتابان شهرنشینی ، ایجاب میکند تا قانون جامعی ، خالی از نواقص و ایرادهایپیشین و متناسب با شرایط حال وآینده تدوین وساختاری متناسب بارشد شهرنشینی در کشور ایجاد گردد.

دراین راستا و براساس بند یک قسمت الف ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده است .

مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری، بعنوان نهاد متولی پژوهش درزمینه های مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی، ازابتدای سال 1385از سوی وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی گردید ودر راه تحقق این اهداف، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی با حضوراندیشمندان وصاحبنظران مرتبط با موضوع نمود تا ضمن هم اندیشی درزمینه چگونگی تدوین قانون و استفاده ازتجارب ایشان، جهت برگزاری کارگاهی تخصصی با عنوان"تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری" از نقطه نظرات ایشان بهره گیرد.


 •   ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و کنترل آنها .
 •   کنترل و بررسی فعالیتهای جاری وانجام شده درمورد پروانه های صادره پایانکارعدمخلاف،امورکسب،وتفکیک و غیره .
 •   ابلاغ کلیه بخشنامه ها به کارمندان ادارات تابعه.
 •   نظارت و کنترل برتفکیک اراضی - صدورپروانه های ساختمانی،دیوارکشی،اضافه اشکوب، اضافه بنا ، تعمیرات اساسی،
 •   امور کسب ، صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمان .
 •   رسیدگی و پاسخ به استعلامهای درخواستی از شهرسازی.
 •   رسیدگی و پاسخ به شکایات واصله و صدور دستورات متقاضی در جهت رفع نارضایتی ها در مورد مسائل شهرسازی .
 •   انجام کلیه اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد
 •   کارشناس مهندسی عمران-عمران (دانشگاه رازی کرمانشاه)
 •   کارشناس ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل (دانشگاه تربیت مدرس تهران)
 •   مدرس هیئت علمی شهرداری تهران - تدریس در سطح مناطق شهرداری تهران از سال 79 تا 81

ادارات معاونت


جلال فتح آبادی

سرپرست اداره طرح تفصیلی

96011281

 •   بررسي سند مالكيت و گزارش بازديد محل و خطوط طرحهاي تفصيلي و ضوابط مورد اجرا
 •   بررسي پروفيلها و تعيين شيب سطح زمين نسبت به گذر
 •   انجام بازديدهاي لازم از محل و تنظيم صورتجلسات داخلي وارائه طريق
 •   تنظيم و ارائه گزارش بازديد و صورت وضعيت واظهار نظر در رابطه با مدارك پرونده – موقعيت محل روی نقشه و طرحهاي اجرائي
 •   رسيدگي و اظهار نظر در مورد محل ملك مشخص شده روي نقشه ... 2000/1 به تاييد مامور بازديد از محل رسيده با انطباق آن با طرحهاي تفصيلي – اجرائي و يا طرح جامع بر اساس ضوابط موجود
 •   ممهور نمودن محل ملك مورد بررسي با مهر طرحهاي تفصيلي روي نقشه ... 2000/1تهران با امضاء و ذكر تاريخ روز، اظهار نظر طرحهاي تفصيلي بر اساس شماره بلوك و شماره نقشه و شماره پرونده شهرسازي
 •   تهيه پاسخ استعلام هاي درخواستي طبق ضوابط و مقررات موجود
 •   ارائه پيشنهادات لازم در مورد رفع نقايص احتمالي طرحها و تخصيص محلهاي مورد نياز خدمات شهري و ساير نيازمنديها با مشورت مافوق به عنوان پيشنهاد به مركز تصميم گيري
 •   ثبت شماره پرونده‌هاي اقدام شده روي نقشه طرحهاي تفصيلي در محل ملك مشخص شده
 •   راهنمائي مسئول بروكف براي تعيين دقيق مقدار اصلاحي طبق مقررات موجود
 •   انجام وظايف رئيس طرحهاي تفصيلي و بروكف در روزهاي غيبت و يا مرخصي ايشان با تائيد معاون شهرسازي و معماري منطقه
 •   انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد

منصور فریدونیان

رئیس اداره صدور پروانه

96011257

 •   صدور انواع مجوزهای ساختمانی شامل : پروانه ساختمانی ، تخریب و نوسازی ، تغییر نقشه پروانه ، تبدیل ، توسعه ، تغییرات و تعویض مهندس ناظر
 •   تشکیل جلسات شورای معماری
 •   نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک در امور مرتبط به واحد صدور پروانه
 •   تشکیل جلسات کمیته نما
 •   هماهنگی با سایر واحدهای معاونت شهرسازی و معماری
 •   پاسخ استعلام سازمان مسکن و شهرسازی ، بانکها و ...
 •   بروز رسانی راهنمای گردش کار اداری و در سایت منطقه و تهیه دفترچه راهنمای مراجعین

حسین علی کاهی

رئیس اداره بازرسی و نظارت فنی

96011279

 •   بررسی تخلفات ساختمانی
 •   پاسخ استعلامات امور کسبی و صنفی
 •   تثبیت سطوح غیر مسکونی موجود
 •   ارسال سوابق به کمیسیون ماده صد
 •   رسیدگی سوابق در کمیسیون داخلی
 •   پاسخ استعلامات دفترخانه ، بانک و...
 •   صدور فرم اعلام عوارض نظارت فنی
 •   صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار ساختمانی
 •   صدور بلامانع ادامه عملیات ساختمانی
 •   تعویض مهندس ناظر و رسیدگی به امور مهندسین ناظر

عین الله حاجی پیری

رئیس واحد بازدید

96011256

 •   کنترل و نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   ارسال پرونده های ارسالی بازدید از املاک و متروکه های شهری جهت بازدید کارشناسان
 •   هماهنگی بین دفاتر و قسمت های مختلف حوزه شهرسازی
 •   مکاتبه و ارسال سوابق دارای تخلف جهت بازدید دوره ای و آموزش پرسنل دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   کنترل و نظارت بر عملکرد سیستم ناحیه محوری شهرسازی نواحی
 •   تشکیل جلسات مستمر و بازدید دوره ای از املاک سطح منطقه و حضور مستمر در ادارات شهرسازی نواحی
 •   هماهنگی بین ادارات شهرسازی ناحیه و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
 •   کنترل بر املاک در حال ساخت منطقه و بررسی آیتم های نگهداشت شهر
 •   بازدید از املاک سطح منطقه با توجه به استعلامات ادارات درآمد، املاک و حقوقی
 •   هماهنگی و ارتباط با شرکت فناوران جهت بهینه نمودن سیستم بازدید یکسان و شهرسازی

طرح تفصیلی
 •   بررسي سند مالكيت و گزارش بازديد محل و خطوط طرحهاي تفصيلي و ضوابط مورد اجرا
 •   بررسي پروفيلها و تعيين شيب سطح زمين نسبت به گذر
 •   انجام بازديدهاي لازم از محل و تنظيم صورتجلسات داخلي وارائه طريق
 •   تنظيم و ارائه گزارش بازديد و صورت وضعيت واظهار نظر در رابطه با مدارك پرونده – موقعيت محل روی نقشه و طرحهاي اجرائي
 •   رسيدگي و اظهار نظر در مورد محل ملك مشخص شده روي نقشه ... 2000/1 به تاييد مامور بازديد از محل رسيده با انطباق آن با طرحهاي تفصيلي – اجرائي و يا طرح جامع بر اساس ضوابط موجود
 •   ممهور نمودن محل ملك مورد بررسي با مهر طرحهاي تفصيلي روي نقشه ... 2000/1تهران با امضاء و ذكر تاريخ روز، اظهار نظر طرحهاي تفصيلي بر اساس شماره بلوك و شماره نقشه و شماره پرونده شهرسازي
 •   تهيه پاسخ استعلام هاي درخواستي طبق ضوابط و مقررات موجود
 •   ارائه پيشنهادات لازم در مورد رفع نقايص احتمالي طرحها و تخصيص محلهاي مورد نياز خدمات شهري و ساير نيازمنديها با مشورت مافوق به عنوان پيشنهاد به مركز تصميم گيري
 •   ثبت شماره پرونده‌هاي اقدام شده روي نقشه طرحهاي تفصيلي در محل ملك مشخص شده
 •   راهنمائي مسئول بروكف براي تعيين دقيق مقدار اصلاحي طبق مقررات موجود
 •   انجام وظايف رئيس طرحهاي تفصيلي و بروكف در روزهاي غيبت و يا مرخصي ايشان با تائيد معاون شهرسازي و معماري منطقه
 •   انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir