مدرک تحصیلی:

 

سوابق کاری :

 

اصلی ترین رسالت وزارت مسکن و شهرسازی در اصلاح روند امورشهری،بایستی توجه به وضع قوانین واداره قانونمند شهرها باشد،نه تغییرات پی در پی در اسناد طرح های شهری بنابراین، گسترش شتابان شهرنشینی ، ایجاب میکند تا قانون جامعی ، خالی از نواقص و ایرادهایپیشین و متناسب با شرایط حال وآینده تدوین وساختاری متناسب بارشد شهرنشینی در کشور ایجاد گردد.

دراین راستا و براساس بند یک قسمت الف ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده است .

مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری، بعنوان نهاد متولی پژوهش درزمینه های مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی، ازابتدای سال 1385از سوی وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی گردید ودر راه تحقق این اهداف، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی با حضوراندیشمندان وصاحبنظران مرتبط با موضوع نمود تا ضمن هم اندیشی درزمینه چگونگی تدوین قانون و استفاده ازتجارب ایشان، جهت برگزاری کارگاهی تخصصی با عنوان"تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری" از نقطه نظرات ایشان بهره گیرد.

 

شرح وظایف معاون شهرسازی

 

 ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و کنترل آنها .

 کنترل و بررسی فعالیتهای جاری وانجام شده درمورد پروانه های صادره پایانکارعدمخلاف،امورکسب،وتفکیک و غیره .

 ابلاغ کلیه بخشنامه ها به کارمندان ادارات تابعه

 نظارت و کنترل برتفکیک  اراضی - صدورپروانه های ساختمانی،دیوارکشی،اضافه اشکوب، اضافه بنا ، تعمیرات اساسی،

امور کسب ، صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمان .

 رسیدگی و پاسخ به استعلامهای درخواستی از شهرسازی.

 رسیدگی و پاسخ به شکایات واصله و صدور دستورات متقاضی در جهت رفع نارضایتی ها در مورد مسائل شهرسازی .

 انجام کلیه اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد

معاونت شهر سازی و معماری با مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و ضوابط و دستاورد های جدید در زمینه های شهرساز ی و معماری و تشخیص و تعیین هدف های شهرداری در این زمینه و تعییین خط مشی و سیاست های اجرائی یکی از معاونت های کلیدی شهرداری محسوب می شود.

اهم وظایف معاونت شهر سازی و معماری عبارتست از :

- مطالعه و شناخت روش های اجرائی برنامه های مطلوب شهر سازی و معماری
- انجام مطالعات و بررس های لازم به منظور تهیه و تدوین ضوابط و مقررات جدید در زمینه شهر سازی و معماری با رعایت موازین اسلامی در چارچوب سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی ایران
- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری
- توسعه رویکرد ناحیه محوری به منظور عدم تمرکز در جهت تسهیل در امور شهروندان
- تکریم ارباب رجوع و ارائه ی خدمات با حداکثر کیفیت و حداقل زمان
- توسعه رویکرد محله محوری با هدف همکاری و جلب مشارکت مردم در تصمیمات مدیریت شهری در سطح محلات و تعامل مستمر با دبیران شورا یاری های مناطق به منظور نهادینه سازی عدم تخلف در ساخت و ساز

 

  • طرح تفصیلی (جلال فتح آبادی)
  • بازرسی و نظارت فنی  (حسین علیکاهی)
  • صدور پروانه  (تیمور جلالی)
  •  

شهین شفیعی

معاون شهرسازی و معماری

 

شهین شفیعی

معاون شهرسازی و معماری

  تلفن:
96011240
 
  ایمیل:
sami@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه اول

جهت دانلود فایل جدید کمیته نمای منطقه کلیک نمائید.