پیشینه آموزشی :

مهندسی کشاورزی از دانشگاه ازاد ورامین

- مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 پیشینه شغلی :

- کارشناس فضای سبزمنطقه 9 : سال 80

- ناظر اجرایی فضای سبزمنطقه 9 :سال  81

- معاون اداره فضای سبز منطقه 9 : 81-87

- ریئس اداره فضای سبز منطقه 9: 87-95( در سال 87 با حفظ سمت بمدت 3ماه سرپرست اداره زیباسازی منطقه 9)

 - جانشین معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 9:  بمدت 7سال

- رئیس فضای سبز منطقه 5: از آبان 95 تاآبان96

- جانشین معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 5: از آبان 95 تا آبان 96

- معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 5: آبان 96 تا کنون

سایر فعالیتها

عضو هیئت علمی و ارزیابی اداره کل انتصاب مدیران شهرداری تهران

عضو شورای بسیج منطقه 9 و مسئول اردوئی و گردشگری پایگاه مقاومت بسیج منطقه 9

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

عضو انجمن متخصصان محیط زیست کشور

عضو کارگروه طرح جامع آب خام شهر تهران

عضو کارگروه تدوین نظام نامه نگهداشت فضای سبز ( طی سنوات گذشته)

سوابق تشویقی

کارمند نمونه شهرداری تهران در نهمین دوره جشنواره شهید رجائی

کارشناس نمونه شهرداری تهران در دوازدهمین دوره جشنواره شهید رجائی – شهریور 92

بسیجی نمونه شهرداری تهران

 

ارزیابی

 
سوابق اجرایی و خدمتی:

معاونت خدمات شهری و محیط زیست جزء تاثیر گذار ترین معاونت های شهرداری است که سرسبزی و زیبایی با فضاهای عمومی متنوع و گسترده، ایمنی و مقاومت در برابر انواع آسیب ها و مخاطرات و سوانح ،ساختاری مناسب برای سکونت و فعالیت و فراغت و رفاه عمومی همچنین زیرساخت های مناسب همراه با تعدیل نابرابری ها و تامین عادلانه کلیه حقوق شهروندی را تامین می کند.

 

 

اهم وظایف معاونت خدمات شهری و محیط زیست

1- تشخیص و تعیین نیاز های شهری در زمینه خدمات شهری با رعایت صرفه  و صلاح شهرداری، محافظت از محیط زیست شهری منطقه تحت سرپرستی، حفظ اصول توسعه پایدار در چار چوب سیاست های کلی شهرداری تهران.

2- دریافت برنامه ها و سیاست های کلان مرتبط با امور خدمات شهری و ابلاغ آن به واحد های تابعه و نظارت عالیه بر عملکرد آنها و صدور دستورات لازم به منظور حسن اداره کلیه امور ستادی و اجرایی واحدهای ذیربط

3- رسیدگی و مراقبت های مستمر بر امور جاری و نگهداشت شهرکه از شرح وظایف  معاونت خدمات شهری که از قبیل ذیل می باشد :

الف - رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت و پاکسازی رفت و روب معابر منطقه و جمع آوری و حمل زباله و نظارت بر حسن انجام این امور

ب- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات و قوانین موجود از قبیل کمیسیون بند 20 و ستاد اجرایی خدمات شهری ( طرح انضباط شهری در جهت رفع و کاهش سد معبر)

ج-حفظ، گسترش و نگهداری فضای سبز موجود شهری ( منطقه ای و فرا منطقه ای )

د- نظارت در امر برف روبی و مراقبت در پاکسازی مسیلها و انهار و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلابها به معابر در محدوده تحت نظارت منطقه

4- اعلام نظر و تایید کلیه مناقصات و مزایده های مربوط به امور خدمات شهری در چارچوب آیین نامه معاملات شهرداری تهران و همچنین تفویض های انجام شده

ارتباط با معاونت

 

  تلفن:
96011260
 
  ایمیل:
alibakhshi@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه سوم