پیشینه آموزشی :
 
 پیشینه شغلی :
 
سوابق اجرایی و خدمتی:

 

سایر فعالیتها
 
سوابق تشویقی
 

 

 

اهم وظایف معاونت خدمات شهری و محیط زیست

1- تشخیص و تعیین نیاز های شهری در زمینه خدمات شهری با رعایت صرفه  و صلاح شهرداری، محافظت از محیط زیست شهری منطقه تحت سرپرستی، حفظ اصول توسعه پایدار در چار چوب سیاست های کلی شهرداری تهران.

2- دریافت برنامه ها و سیاست های کلان مرتبط با امور خدمات شهری و ابلاغ آن به واحد های تابعه و نظارت عالیه بر عملکرد آنها و صدور دستورات لازم به منظور حسن اداره کلیه امور ستادی و اجرایی واحدهای ذیربط

3- رسیدگی و مراقبت های مستمر بر امور جاری و نگهداشت شهرکه از شرح وظایف  معاونت خدمات شهری که از قبیل ذیل می باشد :

الف - رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت و پاکسازی رفت و روب معابر منطقه و جمع آوری و حمل زباله و نظارت بر حسن انجام این امور

ب- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات و قوانین موجود از قبیل کمیسیون بند 20 و ستاد اجرایی خدمات شهری ( طرح انضباط شهری در جهت رفع و کاهش سد معبر)

ج-حفظ، گسترش و نگهداری فضای سبز موجود شهری ( منطقه ای و فرا منطقه ای )

د- نظارت در امر برف روبی و مراقبت در پاکسازی مسیلها و انهار و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلابها به معابر در محدوده تحت نظارت منطقه

4- اعلام نظر و تایید کلیه مناقصات و مزایده های مربوط به امور خدمات شهری در چارچوب آیین نامه معاملات شهرداری تهران و همچنین تفویض های انجام شده

اهداف و برنامه ها :
  

ارتباط با معاونت

 

  تلفن:
96011260
 
  ایمیل:
jafarian-mani@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه سوم