کتابخانه های ناحیه 5

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحیکتابخانه های ناحیه 5

ردیف

نام محل

آدرس

1

کتابخانه فرهنگسرای فردوس

بلوارفردوس- فرهنگسرای فردوس

2

کتابخانه عراقچی

خ آیت الله کاشانی –خ رامین شمالی

3

کتابخانه علامه جعفری

خ آیت الله کاشانی –ابراهیمی جنوبی (حسن آباد)