خانه های فرهنگ ناحیه 5

ردیف

نام محل

آدرس

1

خانه فرهنگ میثاق

خ آیت الله کاشانی – خ مهران

2

خانه فرهنگ باصفا

خ آیت الله کاشانی – خ باصفای شمالی