آدرس مراکز ورزش ( زمینهای چمن مصنوعی ) ناحیه 5

ردیف

نام محل

آدرس

1

زمین چمن مصنوعی فردوس

بلوار فردوس – خ سلیمی جهرمی