آدرس مجتمع های ورزشی ناحیه 5

ردیف

نام محل

آدرس

1

مجتمع ورزشی خادم

بلوارفردوس شرق – نبش خ وفاآذر

2

مجموعه قصر نشاط

بلواراباذر –نبش خ مقداد

3

باشگاه ورزشی تختی

بلوار فردوس – خ وفاآذر جنوبی