خانه های سلامت ناحیه 5

ردیف

نام محل

آدرس

1

خانه سلامت فردوس

خ آیت الله کاشانی –روبروی شهرداری منطقه 5- مسجدعلی بن ابیطالب

2

خانه سلامت مهران

خ آیت الله کاشانی –خ مهران –خانه فرهنگ میثاق