مراکز ورزشی ناحیه 4

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحیمراکز ورزشی ناحیه 4

1-بلوار فردوس غرب خ بهار جنوبی زمین چمن مصنوعی

2-خ محرابی انتهای خ براتلو پارک مریم

3-بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی خ 17 شرقی سوله ورزشی الزهراء