آدرس کتابخانه های ناحیه 6

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس کتابخانه های ناحیه 6


1-     کتابخانه بیمه واقع در خیابان بیمه
2   – کتابسرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه6