آدرس خانه های فرهنگ در ناحیه 6

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس خانه های فرهنگ در ناحیه 6

 خانه فرهنگ آیه واقع درشهرک اکباتان- خیابان نفیسی