آدرس خانه های فرهنگ در ناحیه 6

 خانه فرهنگ آیه واقع درشهرک اکباتان- خیابان نفیسی