آدرس مجتمع های ورزشی ناحیه 6

1-   شهرک آپادانا جنب پمپ بنزین   2- انتهای خ ریاحی  جنب میدان تره بار – 3- جاده مخصوص ابتدای خ ریاحی حنب کوچه دوم روبروی مدرسه هما

      باشگاه پاس: خیابان نفیسی – خیابان ورزش     باشگاه راه آهن: خ نفیسی – خ ورزش