آدرس کتابخانه های ناحیه 2

کن بعد از ایستگاه یخچال کتابخانه کن