آدرس مراکز ورزش ( زمینهای چمن مصنوعی ) ناحیه2

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس مراکز ورزش ( زمینهای چمن مصنوعی ) ناحیه2


کن نرسیده به ایستگاه یخچال زمین چمن مصنوعی شهید ملاحسین

 سوله ورزشی الزهرا واقع در بلوار کوهسار کوچه سرداران شهید