آدرس مجتمع های ورزشی ناحیه3

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس مجتمع های ورزشی ناحیه3

1-     مجموعه ورزشی یاس ( سیمون بلیوار روبروی بریدگی مرادآباد )

2-     مجموعه ورزشی غروی ( بلوار عدل جنوبی )

3-     مجموعه ورزشی الزهرا ( آبشناسان کوی طور ، کوی زیتون )