معرفی منطقه

صفحه اصلیدرباره منطقهکلیات منطقهمعرفی منطقه
فیلم معرفی منطقه

 

از جمله محدوده های که در سطح منطقه شکل گرفتند می توان از شهرک هوانیروز در شمال غربی منطقه ،شهرک دانشگاه واقع در غرب شهرک مذکور و شمال بزرگراه ایرانپارس ،شهرک نفت واقع در غرب جاده فرخحزاد،شهرک قوهقضاییه واقع در منتهی الیه شمال شرقی منطقه نام برد. در سال های اخیر به دنبال گسترش شبکه بزرگراهی و افزایش تقاضا برای خرید مسکن که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شد،سکونت در محدوده های زراعی و باغی در برخی از قسمت های منطقه شکل گرفت و نیز در برخی قسمت های دیگر بسیای از ساختمان ها یی که مدت زمان زیادی نیز از ساخت آنها سپری نمی شد،تخریب و به جای آن ها آپارتمان احداث گشت. با این وجود هنوز هم زمین هایی که در گذشته کاربری کشاورزی داشته و امروز به صورت زمین های بایر یا خرابه هایی در میان ساختمان ها در آمدنددر پهنه مورد بررسی دیده می شوند در نهایت می توان گفت منطقه 5 ، باوجود قرار گیری در بستر محیطی مناسب به دلیل چند پارگی بافت منطقه بوسیله شبکه ارتباطی ، هویت و حس تعلق ساکنان تحت الشعاع این مسئله قرار گرفته و تا حدی باعث جدایی میان ساکنان شده است.