معرفی منطقه

شمارش معکوسسیمای منطقهکلیات منطقهمعرفی منطقه

از جمله محدوده های که در سطح منطقه شکل گرفتند می توان از شمال، بزرگراه ایرانپارس و شهرک نفت واقع در غرب جاده فرحزاد  نام برد. در سال های اخیر به دنبال گسترش شبکه بزرگراهی و افزایش تقاضا برای خرید مسکن که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شد،سکونت در محدوده های زراعی و باغی در برخی از قسمت های منطقه شکل گرفت و نیز در برخی قسمت های دیگر بسیای از ساختمان ها یی که مدت زمان زیادی نیز از ساخت آنها سپری نمی شد،تخریب و به جای آن ها آپارتمان احداث گشت. با این وجود هنوز هم زمین هایی که در گذشته کاربری کشاورزی داشته و امروز به صورت زمین های بایر یا خرابه هایی در میان ساختمان ها در آمدنددر پهنه مورد بررسی دیده می شوند در نهایت می توان گفت منطقه 5 ، باوجود قرار گیری در بستر محیطی مناسب به دلیل چند پارگی بافت منطقه بوسیله شبکه ارتباطی ، هویت و حس تعلق ساکنان تحت الشعاع این مسئله قرار گرفته و تا حدی باعث جدایی میان ساکنان شده است.

فیلم معرفی منطقه