تورهای علمی - تفریحی

مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه منطقه 5 در انتهای هر دوره آموزشی شهروندان شرکت کننده در کلاسهای آموزش  را به بازدید ازمراکز تفریحی – علمی  میبرد. به طور مثا ل:بازارگل و گیاه غرب  تهران، بازارگل و گیاه محلاتی، باغ گلهای لاله گچسر،بازدید از باغ گیاهشناسی ایران و ....


نمایش 
 در صفحه