عنوانآدرستلفن
پردیس کوروش بزرگراه شهید ستاری، خیابان پیامبر مرکزی شماره 57
سینما ارم کیلومتر 4 بزرگراه تهران کرج ـمجتمع تفریحی ارم سبز 44113099
سینما پردیس زندگی بزرگراه کاشانی بلوار اباذر مجتمع پردیس زندگی 44004800
سینما سمرقند جنت آباد جنوبی مجتمع تجاری سمرقند 47256