عنوانآدرس
22بهمن باغ فیض خ 22بهمن
آپادانا پایانه متروصادقیه ابتدای خ رحمانی ضلع غربی مترو
آپادانا پایانه آزادی -ضلع شمال غربی پارکسوار آزادی-ابتدای مخصوص
آدران پایانه آزادی -ضلع شمال غربی پارکسوار آزادی-ابتدای مخصوص
ابوذر کا شانی ابتدای خ ابوذر جنوب به شمال
اقبالپور چهاردیواری - سیمون بولیوار-ابتدای خ اقبالپور
اقبالپور چهاردیواری - سیمون بولیوار-ابتدای خ اقبالپور
اقبالپور چهاردیواری - سیمون بولیوار-انتهای خ اقبالپور
اما م خمینی پایانه آزادی -ضلع شمال غربی پارکسوار آزادی-ابتدای مخصوص
امامزاده داود پایانه آزادی -ضلع شمال غربی پارکسوار آزادی-ابتدای مخصوص
اکباتان پایانه آزادی -ضلع شمال غربی پارکسوار آزادی-ابتدای مخصوص
ایرانپارس خ جنت آباد تقاطع کاشانی جنوب به شمال
ایرانپارس خ جنت آباد شمال به جنوب بعداز آبشناسان
باغ فیض مترو صادقیه(تهران)-پایانه رز
بلوارفردوس مترو صادقیه(تهران)-پایانه رز
بهار مترو صادقیه(تهران)-پایانه رز
بهار فلکه دوم صادقیه- ابتدای خ تقدیری
بهاران کاشانی شرق به غرب-پایانه شهرزیبا
بهاران کاشانی شرق به غرب-تقاطع شهرزیبا -پایانه شهرزیبا
بهنام کا شانی ابتدای خ بهنام جنوب به شمال
پایانه نظری کاشانی غرب به شرق - تقاطع شهرزیبا- پهلوگاه شهرزیبا
پایانه نظری آبشناسان -غرب به شرق-پایانه آبشناسان-جنب تره بار
پونک آبشنا سان غرب به شرق بعد از فلکه اول شهران -پهلوگاه شهران
پونک مترو صادقیه(تهران)-پایانه رز
تاکسی بیسیم آبشناسان -غرب به شرق-پایانه آبشناسان-جنب تره بار
12345