لازمه اجراي منويات شهردار محترم تهران براي رسيدن به چشم انداز توسعه در افق 1404 داشتن برنامه است كه از ابتداي ورود اينجانب به منطقه 5 به عنوان دغدغه اصلي مديريتي بوده است و بر همين اساس به عنوان يك اولويت و ضرورت و با توجه به تجربيات قبلي اين اقدام و گام بزرگ در جهت توسعه منطقه برداشته شد در فرآيند تهيه برنامه ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان منطقه و بالا رفتن سطح رضايتمندي به عنوان هدف اصلي لحاظ گشته است كه با حضور جمعي متشكل از شوراياران، نخبگان و نهادهاي موثر و فعال محلي همراه باتيم كارشناسي مجرب مديريت شهري منطقه و گروه مشاور به عنوان موتور محركه محوري برنامه با شناسائي وضع موجود و وضعيت مطلوب و آسيب شناسي منطقه از حيث تهديدات، فرصتها، نقاط ضعف و نقاط قوت موضوعات احصاء شد و نهايتاً با طي اين مراحل برنامه توسعه منطقه در قالب اسناد راهبردي توسعه محلات 29گانه مبتني بر اصول علمي، مشاركت حداكثري، ايجاد سطح وسيع تعاملات، حضور ميداني و برداشت واقع بينانه وبا نگاه برنامه ريزي تلفيقي از پايين به بالا و بالعكس در سه برش منطقه، نواحي هفتگانه و محلات 29 گانه  تقديم مي شود. قابل ذكر است با تهيه اين اسناد و تبادل آن بين معاونين، شهرداران نواحي و دبيران شوراياري محلات وشروع فاز اجرائي آن در سال "اصلاح الگوي مصرف"، ضمن جلوگيري از فرصت سوزي و اعمال مديريتهاي شخصي و سليقه اي در منطقه و تعيين خط مشي واحد مديريتي با بهره گيري از آخرين روشهاي علمي برنامه-ريزي و لحاظ ويژگي خاص منطقه (بومي سازي برنامه) با بازخورد مستمر و فعال شدن كميته پشتيباني اسناد فرآيند اقدامات تعقيبي در چارچوب تقويم اعلامي قطعاً تحولات اساسي و اثرات ماندگار و با بركتي را براي محلات 29 گانه منطقه 5 به ارمغان خواهد آورد.