لازمه اجراي منويات شهردار محترم تهران براي رسيدن به چشمانداز توسعه در افق 1404 داشتن برنامهاست كه از ابتداي ورود اينجانب به منطقه 5 به عنوان دغدغه اصلي مديريتي بوده است و بر همين اساس به عنوان يك اولويت و ضرورت و با توجه به تجربيات قبلي اين اقدام و گام بزرگ در جهت توسعه منطقه برداشته شد در فرآيند تهيه برنامه ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان منطقه و بالا رفتن سطح رضايتمندي به عنوان هدفاصلي لحاظ گشته است كه با حضور جمعي متشكل از شوراياران، نخبگان و نهادهاي موثر و فعال محلي همراه باتيم كارشناسي مجرب مديريت شهري منطقه و گروه مشاور به عنوان موتور محركه محوري برنامه با شناسائي وضع موجود و وضعيت مطلوب و آسيب شناسي منطقه از حيث تهديدات، فرصتها، نقاط ضعف و نقاط قوت موضوعات احصاء شد و نهايتاً با طي اين مراحل برنامه توسعه منطقه در قالب اسناد راهبردي توسعه محلات 29گانه مبتني بر اصول علمي، مشاركت حداكثري، ايجاد سطح وسيع تعاملات، حضور ميداني و برداشت واقعبينانه وبا نگاه برنامهريزي تلفيقي از پايين به بالا و بالعكس در سه برش منطقه، نواحي هفتگانه و محلات 29 گانه برايدوره زماني سالهاي 88 تا 92 با افق 5 ساله تقديم ميشودقابل ذكر است با تهيه اين اسناد و تبادل آن بين معاونين، شهرداران نواحي و دبيران شوراياري محلات وشروع فاز اجرائي آن در سال "اصلاح الگوي مصرف"، ضمن جلوگيري از فرصتسوزي و اعمال مديريتهايشخصي و سليقهاي در منطقه و تعيين خط مشي واحد مديريتي با بهرهگيري از آخرين روشهاي علمي برنامه-ريزي و لحاظ ويژگي خاص منطقه (بوميسازي برنامه) با بازخورد مستمر و فعال شدن كميته پشتيباني اسنادفرآيند اقدامات تعقيبي در چارچوب تقويم اعلامي قطعاً تحولات اساسي و اثرات ماندگار و با بركتي را برايمحلات 29 گانه منطقه 5 به ارمغان خواهد آورد.