خط مشی

  خط مشی

در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر تسريع و تسهيل در امور مردم و تكريم و اعتمادسازي در ميان مردم و در اجراي سياستهاي متخذه شهردار محترم تهران در عمل به رهنمودهاي معظمه، با رويكرد محله گرايي و شهروندمداري، شهرداري منطقه 5 جهت نيل به اهداف فوق، تهيه و تدوين برنامه پنج- ساله، سه ساله و برنامه هجده ماهه خود را در قالب سند توسعه محلات با اتكاء به اسناد فرادست (طرح جامع و تفصيلي) منطقه در سه سطح منطقه اي، ناحيه اي و محله اي تا حصول اهداف: -تامین سرانه خدمات هفتگانه شهري -نيازسنجي و تامين كمبودها و نيازهاي اساسي محلات -ايجاد محيط مناسب و با كيفيت زندگي در منطقه -عبور كم هزينه از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب -تعيين خط مشي مديريتي پايدار در راس امور خود قرار داد. اين برنامه ها و اسناد براي رشد منطبق با عدالت اجتماعي منطقه از طريق همكاري و مشاركت گسترده شهروندان با تاكيد بر تعامل با شوراياريها، نخبگان محلي، ائمه جماعات و معتمدين محلي با هدف اصلي تامين توسعة پايدار شهري از طريق ايجاد ظرفيتهاي اجتماعي و مشاركت همگاني تهيه و تدوين شد. بدين منظور سند توسعه محلات طبق روش و الگوي برنامه ريزي راهبردي شامل: شناسائي نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهديدها، شاخصهاي توسعه محلات 29 گانه منطقه، چشم انداز، اهداف و راهبردهاي هر محله و انجام مطالعات تكميلي، شناسائي آسيبهاي اجتماعي و راهبردهاي برونرفت از آنها با رويكرد نياز محور و دانش محور تهيه و تدوين شده است.


برنامه پنج ساله دوم   

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

  • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

  • شماره تماس :96011111

  • کدپستی:1471875741

  • info.region5@tehran.ir