Text/HTMLامروز سامانه عظیمی چون شهرداری ، دیگر مجموعه ایی صرفا خدمات رسان نیست بلکه به سامانه ای چند وجهی و چندکارکردی تبدیل شده است و دراین میان موضوعات اجتماعی و فرهنگی از ممیزهای اصلی شهرداری منطقه 5 بشمار میرود . از این رو این معاونت با افزایش سرانه های فرهنگی و اجتماعی خود بسترسازی مناسبی جهت تعامل و مشارکت عملی و همه جانبه شهروندان در محلات، مساجد و .... فراهم نموده است . این معاونت با پرداختن به امور زیربنائی اجتماعی، فرهنگی ، مذهبی و آموزش و پرورش به منظور نیل به اهداف و سیاستهای کلان شهرداری تهران اقدامات اساسی در زمینه شناسائی اراضی سطح منطقه با کاربریهای مختلف فرهنگی ، ورزشی، تفریحی ، مذهبی و مقدمه چینی جهت استفاده بهینه از آنها ، برقراری تعامل مناسب با دیگر ادارات، سازمانها دست اندکاران مسائل فرهنگی، امامان جماعت مساجد ، شورایاران در محلات ، پرنمودن اوقات فراغت شهروندان بابرپائی و ایجاد سامانه های نشاط، مسابقات ورزشی، تورهای گردشی همچنین برپائی کلاسهای آموزشی و سلامت سنجی انجام داده است.

 

شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی

1- دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در ارتباط با امور فرهنگي و اجتماعي و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط. . 

2- انجام اقدامات لازم به منظور بررسي مسائل‌اجتماعي خاص منطقه بالاخص چگونگي گذران اوقات‌فراغت شهروندان.

3- انجام اقدامات لازم به منظور بررسي و اعلام نيازهاي منطقه در زمينه فضاهاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي و كتابخانه به مقام مافوق .

4- اداره امور فرهنگسراها، خانه‌هاي فرهنگ و ساير اماكن فرهنگي، آموزشي و تفريحي شهرداري در سطح منطقه با هماهنگي ساير ارگانهاي ذيربط..

5- كمك به برگزاري مراسم مذهبي و ملي دراماكن عمومي در سطح منطقه.

6- تشريك مساعي با ارگانهاي ذيربط در حفظ و نگهداري آثار و ابنيه تاريخي منطقه و احياء و بازسازي مراكز فرهنگي سنتي جهت كاربردهاي مورد نياز.

7- برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت جوانان از قبيل جشنواره‌ها و مسابقات ورزشي، فرهنگي، هنري و نمايشگاهها و سمينارهاي منطقه‌اي در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغي.

 

اهم شرح وظایف معاونت مالی

 

تشخیص و تعیین اهداف شهرداری تهران در زمینه های مالی و اقتصاد شهری و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی با اخذ نظرات مافوق در چارچوب سیاست ها و هدف های کلی.

ابلاغ برنامه ها و سیاست های مصوب در زمینه مالی و اقتصاد شهری به کلیه واحدهای در حال اجرا.

مطالعه و شناخت روش های اجرایی برنامه های مصوب مالی و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف واحدها و صدور دستورالعملهای لازم در این مورد .

نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه واحدها.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله از واحدهای ذیربط در زمینه وصول درآمد ونظارت برتهیه وتنظیم طرحهای لازم جهت تصویب مقام مافوق ومراجع ذیصلاح .

نظارت و تعیین خط مشی واحد ذیربط در مورد اداره امور ساختمانها ،تاسیسات وسایر وسایل و ملزومات وصدوردستورالعمل های لازم به منظوراستفاده بهتر و صحیح تر از کلیه ساختمانها و تاسیسات و وسایل و برنامه ریزی جهت کاهش استهلاک و افزایش کارایی.

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها ، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز بارعایت اصول صرفه جویی وصلاح شهرداری ودرچارچوب هدفهای کلی.

نظارت بر تهیه استانداردها و معیارهای مختلف کار و ابلاغ آنها به واحدها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها.

بررسی پیشنهادات و برنلمه های تنظیم شده توسط واحدهای تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروری با در نظر گرفتن سیاستها و هدف های کلی .

راهنمایی ،آموزش و صدور دستورهای لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در زمینه های امور محوله و همچنین تشکیل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود در جهت ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر

انجام بازرسی های لازم (اعم از مداوم و غیر مترقبه ) از واحدهای تابعه و اخذ گزارشات کتبی به منظور کنترل واحدهای تحت سرپرستی

همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر معاونان درجهت پیشبرد اهداف وسیاست های منطقه.

نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و حسابرسی حسابهای هزینه و درآمد براساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی و شهرداری تهران

با توجه به روند رو به رشد توسعه و پیشرفت فناوری در جهان امروز، نهضت نرم افزاری بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مقدمه ایی در امر توسعه بشمار میرود . معاونت هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 5 در راستای نیل به این هدف با تشکیل اداره فناوری اطلاعات ، کنترل عملکرد و بهبود روشها ، برنامه و بودجه و تهیه سند توسعه محلات برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح ناحیه محوری ضمن جمع آوری اطلاعات مربوط به منطقه و عملکرد حوزه ها در راستای پژوهش و اطلاع رسانی نقش موثری داشته و ترویج فرهنگ رادر سرلوحه برنامه های خود قرار داده است

 

اهم وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

1- كنترل و نظارت بر ارزيابي اصلاحات يا تغييرات پيشنهادي در تشكيلات و روش هاي اداري جهت ارائه به اداره كل تشكيلات و آموزش .

2- انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد همكــاري بــا اداره كل تشكيلات و آمــوزش در زمينه تشكيلات ، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه .

3- هماهنگي و نظارت بر بررسي و ارزيابي نيازهاي آموزشي اعلام شده از سوي واحدهاي زيرمجموعه شهرداري منطقه به منظور تهيه برنامه آموزشي منطقه با هماهنگي اداره كل تشكيلات و آموزش.

4- كنترل و نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي مورد نياز در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري ضمن همكاري بــا مركز مطالعات و برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه .

5- كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيشنهاد آن .

6- بررسي هرگونه پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و ايجاد همكاري مستمر با اداره كل برنامه و بودجه جهت اعمال تغييرات مورد نياز در بودجه منطقه .

7- اظهـــار نظر درمورد طرحها و پروژه هاي جديد و تعيين جايگاه آنها در برنــامه هــاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه .

8- انجام بررسيهاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف .

9- نظارت و هماهنگي در ايجـــاد بانك اطلاعـــاتي از پروژه هاي دردست اقدام و تهيه گزارش هاي دوره اي و مقطعي كه منعكس كننده وضعيت پـــروژه هـــاي عمراني در هر مقطع زماني بوده و همچنين ميزان اثرگذاري آنها در برنامه هاي كلان شهر تهران .

10- كنترل و نظارت بر انجـــام كليــه امــور انفورمــاتيك منطقه بــا هماهنگي سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري .

11- دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در كليه زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي منطقه و همكاري و هماهنگي با ساير معاونتهاي منطقه جهت اجراي آنها .

12- كنترل و نظارت بر اجراي كامل مقررات و ضوابط شهرداري تهران و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران.

تردد روان و ایمن با رعایت استانداردها و شاخص های حمل و نقل محیطی در سرفصل برنامه های مدیریتی معاونت حمل و نقل و ترافیک این منطقه بوده است و با توجه به استقرار حجم و وسیعی از گذرگاههای شهری که منجر به اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب تهران بکدیگر میگردد توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد امکانات رفاهی برای شهروندان، معبرسازی واصلاح هندسی آنها، ساماندهی ونصب سرپناه ایستگاهها ی اتوبوس ، خط کشی معابر، نصب المانهای ترافیکی ازجمله الویتهای این معاونت میباشد.

 

اهم شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک

 

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه حمل و نقل و ترافيك و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.

 2- كنترل ونظارت بررعايت كامل قوانين وضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سطح منطقه.

 3-تشخيص نيازهاي منطقه درزمينه پروژه‌هاي عمراني بهبود عبور و مرور و ترافيك از قبيل احداث و بازسازي معابر ، احداث پاركينگ ، احداث پل و ... وكنترل و نظارت برحسن اجراي آنها.

 4-نظارت برانجام اقدامات لازم جهت موانع فيزيكي و اصلاح هندسي معابر و تقاطع ها و انجام ساير طرحهاي ترافيكي نظير نصب و نگهداري و زمانبندي چراغهاي راهنمائي ، نصب تابلوها و علائم ايمني ، ايجادپل عابر ، خط‌كشي معابر و  ... بر اساس برنامه‌ هاي ابلاغي و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافيك مركز.

 5-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحي و اجراي مسيرهاي ويژه براي سالخوردگان ، معلولين ، كودكان و  ...

 6-دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرورشهروندان ازطريق آموزش مفاهيم ترافيكي و روش صحيح استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي و خصوصي.

 7-كنترل نظارت برانجام اقدامات لازم به منظورتلاش درجهت كاهش آلودگي‌ هاي زيست محيطي ناشي از حمل و نقلو همكاري با ساير واحد ها ي ذيربط.

 8-دستور اقدامات مقتضي جهت همكاري و مشاركت با مركز معاينه فني خودروها در خصوص تعيين مكانهاي مناسب جهت مراكز معاينه و بازرسي و پيگيري رفع نواقص وسائط نقليه در آن مركز.

 9-انجام هماهنگي‌ هاي لازم با عوامل راهنمايي و رانندگي در جهت اعمال مقررات ، نصب تابلوها و علائم انتظامي و بررسي سيستم شبكه‌ها.

 10-همكاري بامعاون فني وعمراني منطقه درصدورمجوزحفاري ونظارت برعمليات سازمانهاي حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابير ايمني از قبيل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ايمني و غيره.

 11-اظهار نظر و همكاري با معاون شهرسازي منطقه در رابطه با ساختمان هاي فاقد پاركينگ و نرده ها و غيره.

 12-انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري كليه تاسيسات حمل و نقل و ترافيك معابر منطقه.

اصلی ترین رسالت وزارت مسکن و شهرسازی در اصلاح روند امورشهری،بایستی توجه به وضع قوانین واداره قانونمند شهرها باشد،نه تغییرات پی در پی در اسناد طرح های شهری بنابراین، گسترش شتابان شهرنشینی ، ایجاب میکند تا قانون جامعی ، خالی از نواقص و ایرادهایپیشین و متناسب با شرایط حال وآینده تدوین وساختاری متناسب بارشد شهرنشینی در کشور ایجاد گردد.

دراین راستا و براساس بند یک قسمت الف ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده است .

مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری، بعنوان نهاد متولی پژوهش درزمینه های مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی، ازابتدای سال 1385از سوی وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی گردید ودر راه تحقق این اهداف، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی با حضوراندیشمندان وصاحبنظران مرتبط با موضوع نمود تا ضمن هم اندیشی درزمینه چگونگی تدوین قانون و استفاده ازتجارب ایشان، جهت برگزاری کارگاهی تخصصی با عنوان"تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری" از نقطه نظرات ایشان بهره گیرد.

 

شرح وظایف معاون شهرسازی

 

 ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و کنترل آنها .

 کنترل و بررسی فعالیتهای جاری وانجام شده درمورد پروانه های صادره پایانکارعدمخلاف،امورکسب،وتفکیک و غیره .

 ابلاغ کلیه بخشنامه ها به کارمندان ادارات تابعه

 نظارت و کنترل برتفکیک  اراضی - صدورپروانه های ساختمانی،دیوارکشی،اضافه اشکوب، اضافه بنا ، تعمیرات اساسی،

امور کسب ، صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمان .

 رسیدگی و پاسخ به استعلامهای درخواستی از شهرسازی.

 رسیدگی و پاسخ به شکایات واصله و صدور دستورات متقاضی در جهت رفع نارضایتی ها در مورد مسائل شهرسازی .

 انجام کلیه اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد

اداره خدمات شهری بعنوان اصلی ترین واحد اجرایی در بخش تنظیف و پاکیزگی سطح محدوده منطقه نظارت برساخت سازها و جلوگیری از انواع تخلفات ساختمانی بصورت شبانه روزی در حال فعالیت میباشد این اداره به دلیل حجم و تنوع مسئولیت و وظایف بیشترین فعالیت نظارتی و خدماتی را دارا بوده و نوع مدیریت در این بخش با ابتکار خلاقیت و تصمیم گیری سریع همراه است فعالیت خدماتی شهری در تمام فصول سال تابع شرایط جوی ، اجتماعی و ..... میباشد

 

شرح وظایف معاونت خدمات شهری و محیط زیست

 

1-     دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه نظافت و پاكسازي شهر و امور فضاي سبز و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.

 

2-  كنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاون خدمات شهري شهرداري مركز درسطح منطقه.

 

3- نظارت و كنترل بر رفت و روب معابر منطقه و جمع آوري و حمل زباله و نظارت بر حسن انجام اين امور و جلوگيري از سوزاندن زباله و ساير مواد دودزا و آلوده كننده محيط زيست.

 

4- نظارت و كنترل بر حفظ و نگهداري پاركها و فضاي سبز عمومي و همچنين اجراي فضاي سبز در محدوده منطقه، بر اساس برنامه‌هاي ابلاغي و با رعايت ضوابط مربوطه.

 

5- رسيدگي به شكايات اهالي در ارتباط با مزاحمت اماكن و كارگاههاي غيربهداشتي و مشاغل مزاحم و همكاري با شركت ساماندهي صنايع و مشاغل مزاحم جهت رفع مزاحمت اين مراكز از طريق انتقال وجابجائي آنها به محلهاي مناسب و ساير اقدامات لازم.

 

6-   نظارت بر كنترل امور ساختمان سازي در سطح منطقه و ارائه گزارشهاي لازم به معاون شهرسازي منطقه.

 

7-  نظارت و كنترل بر برف روبي معابر وانجام اقدامات و پيش‌بيني‌هاي لازم به منظور مقابله با حوادث طبيعي (سيل، زلزله، طوفان) و غيرطبيعي (آتش‌سوزي) در محدوده وظايف منطقه.

 

8- نظارت و كنترل بر جلوگيري از سد معبر و نصب آگهي در محلهاي غيرمجاز، گردش احشام و تخليه زباله و نخاله در معابر و معرفي دوره گردها وساير عوامل محل رفاه شهروندان به مراجع ذيصلاح.

 

-9 نظارت برنماسازي و پلاك كوبي معابر و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و پاك كردن آگهي از محلهاي غيرمجاز وهرگونه اقدامي كه در نظافت و زيباسازي منطقه موثر باشد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه

 

نگاهی به راهنمای پروژه های عمرانی منطقه نشان از جدیت این معاونت درتحقق اهداف شهرداری تهران در رسیدن به الگوی توسعه و فنآوری میباشد. هم اینک صدها پروژه عمرانی به منظور افزایش سرانه های خدماتی و فرهنگی درحال  اجرا بوده که بهره برداری ازآنها میتواند تاثیر به سزائی در سطح خدمت رسانی به شهروندان داشته باشد

اهم شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی

 

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهای كلان شهرداري در زمينه فعاليتهاي عمراني و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط .

 

2-کنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در كليه مراحل مطالعه، طراحي و اجراي پروژه‌ها و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي فني معاون فني و عمراني شهرداري مركز در سطح منطقه.

 

3-نظارت بر طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پاركينگ، پارك و مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهاي جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و …، براساس برنامه‌ها ي ابلاغي و يا اعلام نياز سايرمعاونتهاي منطقه و تحت نظارت كامل آنها، بارعايت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مركز.

 

4-نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع كار و برآورد قيمت كارشناسي براي انجام پروژه‌ها با رعايت ضوابط مربوطه.

 

5-انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارك پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهاي منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.