اداره تشکیلات وآموزش


۱- نیازسنجی و تهیه تقویم آموزشی کارکنان بخش های مختلف منطقه جهت برنامه ریزی آموزشی همکاران
۲- ارائه برنامه آموزشی به اداره کل آموزش و تشکیلات جهت اخذ مجوز برای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
۳- اجرای دوره های آموزشی در منطقه با هماهنگی حوزه ها و نواحی تابعه جهت ارتقاء سطح توانمندی همکاران
۴- بررسی وارائه درخواستها و پیشنهادات مربوط به اصلاحات مدنظردر پست های سازمانی منطقه وپیگیری از اداره کل آموزش و تشکیلات در این خصوص
۵- نظارت بر روند امور اداری و اصلاح سیستمها و روشهای جاری در جهت بهبود فرآیندهای موجود
۶- تهیه شرح وظایف پست های سازمانی مصوب و موجود منطقه باهدف ایجاد نظم در امور وارتقاء بهره وری کارکنان منطقه
۷- تعامل با اداره کل آموزش و تشکیلات شهرداری تهران در خصوص انجام مأموریتهای مختلف و اخذ گواهینامه ها و مجوزها ی مورد نیاز
 ۸- تهیه و ارائه طرح و اخذ مجوز برگزاری همایش های آموزشی و تخصصی و ...
۹- انجام کلیه امور مربوط به کارآموزان معرفی شده به منطقه
۱۰- سایر اموریكه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد
.

 

 وظایف اداره بودجه و اعتبارات 
 

۱- اخذ سیاست های کلان مدیریت شهری و تدوین برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت منطقه با هماهنگی مبادی ذیربط و معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه

۲-تدوین بودجه سالیانه منطقه بر اساس نیاز ها و اولویت های موجود ومنطبق با دستورالعمل های ابلاغی و با هماهنگی واحدهای تابعه منطقه 

۳- اظهار نظر اعتباری در خصوص درخواست های جاری و عمرانی واحد های مختلف ، تعهد اعتبار و نظارت بر عملکرد بودجه بر اساس بخشنامه بودجه سنواتی و آئین نامه های مالی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تهران

۴- تهیه گزارشات برنامه ای و بودجه ای جهت ارائه به مدیریت منطقه و حوزه های ستادی شهرداری تهران در مقاطع زمانی مختلف و مطابق با درخواستهای بعمل آمده

۵- تعامل با اداره کل برنامه و بودجه در خصوص اخذ اعتبارات مورد نیاز و انجام اصلاحات اعتباری ومتمم بودجه سالیانه منطقه 

۶- مدیریت بر سامانه اعتبار و بودجه منطقه ،ورود اطلاعات،به روزرسانی و ارائه گزارش های مدیریتی از طریق سامانه مذکور، برنامه ریزی برای افزایش قابلیت های نرم افزار موجود و استفاده کامل از ظرفیتهای سامانه

۷- سایر اموریكه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد.

 

 

شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد

۱- تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کلیه واحدهای تابعه منطقه و ارائه کلیه خدمات پشتیبانی مربوطه
۲- ایجادو اجرای شبکه رایانه ای و ارتباط بین ستاد و کلیه ساختمانهای تابعه منطقه جهت استفاده خدمات نرم افزاری موجود
۳- راهبری سیستم های نرم افزاری ارائه شده از طرف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف منطقه
۴- اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم های مورد استفاده و حفظ و حراست از اطلاعات سازمانی
۵- ارائه خدمات اینترنتی و اینترانتی مورد نیاز واحدهای تابعه منطقه
۶- تعامل با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در خصوص اجرای مأموریتهای مربوطه و اخذ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز
۷- تهیه بانک اطلاعات مدیریتی منطقه و جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات مورد نیازمدیریت شهری از واحدهای تابعه و مبادی ذیربط
۸- تهیه بانک اطلاعاتی مکانی(GIS) و تعریف لایه های مختلف جهت ارائه خدمات اطلاعات مدیریتی
۹- ارائه گزارشات مختلف آمار و اطلاعات به مدیریت منطقه و واحدهای مختلف و همچنین جوابگوئی به درخواستهای حوزه های ستادی در این خصوص
۱۰- مدیریت بر کلیه سامانه های آمار و اطلاعات و جمع آوری اطلاعات واحدهای مختلف منطقه،بروز رسانی و ارائه گزارش به ستاد در قالب سیستم های نرم افزاری مربوطه و گزارش های مدیریتی ومکاتبات موردنیاز
۱۱- تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تحلیلی
۱۲- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه منطقه وارائه گزارشات عملکردی و مقایسه ای به مدیریت در خصوص وضعیت واحدهای مختلف
۱۳- مدیریت بر سامانه کنترل پروژه و اخذ اطلاعات پروژه های اجرایی منطقه از واحدهای تابعه ونظارت برتکمیل اطلاعات در سامانه مربوطه
۱۴- همکاری با کارشناسان شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل ارزیابی عملکرد و سایر واحدهای نظارتی در بازدید ازپروژه های منطقه
۱۵- تعامل و همکاری با اداره کل ارزیابی عملکرد در خصوص مأموریتهای مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز
۱۶- بازدید از پروژه ها و تهیه بانک اطلاعات پروژه های عمرانی منطقه با همکاری حوزه های تخصصی
۱۷- برگزاری و شرکت در جلسات هماهنگی با رابطان کنترل پروژه و مرتفع نمودن امور جاری رابطان و آموزش کاربران جدید جهت بهره مندی از سامانه
۱۸- بروز رسانی روش اجرایی کنترل پروژه ،تعریف و پایش شاخص های عملکردی ،کنترل مدارک و مستندات برون سازمانی و لیست کنترل سوابق در سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
۱۹- سایر اموریكه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد
.

 

اهم اهداف فعالیت های اداره کل امور بانوان و ستاد توانمند سازی بانوان :


- برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت و پيگيري حسن اجراي قوانين، مقررات، برنامه‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغي در چارچوب وظايف و فعاليت‌هاي امور بانوان در سطح شهرداري تهران
- ايجاد بانك اطلاعاتي بانوان به منظور شناسايي فرهيختگان، نخبگان و فعالين فرهنگي و اجتماعي بانوان در شهر تهران و تعامل و ارتباط مستمر با آنان به منظور استفاده از توانمندي‌هاي بانوان در امر مديريت شهري
برنامه‌ريزي در جهت هدفمند كردن برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري دختران و زنان با محوريت خانواده و با هدف شكل‌گيري خانواده ايماني، جامعه‌ايماني و زمينه‌سازي ظهور آرمان بشريت
- طراحي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشي مربوط به بانوان در شهرداري تهران
- برنامه‌ريزي جهت افزايش مشاركت بانوان (شهروند و خانواده شهرداري) در فعايت‌هاي اجتماعي و ورزشي در منطقا و محله با همكاري و هماهنگي ديگر واحدها اعم از مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه
- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي مرتبط به منظور برپايي نمايشگاه و بازارچه‌هاي مخصوص بانوان جهت عرضه محصولات فرهنگي، علمي، هنري و توليدي زنان
- برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي با واحدهاي ذيربط به منظور ارتقاي شغلي و توانمندسازي بانوان شاغل در سطوح مديريتي و تخصصي شهرداري تهران به منظور رشد و شكوفايي آنان
- برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن اجراي مراكز مهارت آموزي و اشتغال‌زايي زنان سرپرست خانوار در شهرداري با همكاري واحدهاي ذيربط
- بررسي مطالعه و ارائه پيشنهادات به منظور در نظر گرفتن فاكتور بانوان و خانواده در طراحي سامانه‌هاي شهري و سيستم‌هاي خدمات رساني عمومي شهريتهيه طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست شهر تهران
- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان
- حمايت از زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب و بازگرداندن آنها به جامعه
- حمایت ، اشتغالزایی ، توانمند سازی ، آموزش و مشاوره زنان سرپرست خانوار (بدسرپرست ، خودسرپرست و بی سرپرست)

 

محورهای فعالیت در کانون بانوان :
 

الف) گروه ايده پردازي:
- تشكيل اتاق فكر
- اجراي فعاليت ها بر اساس نتايج اتاق فكر گروه ايده پردازي
- تشكيل جلسات گفتگو و هم انديشي
- زمينه سازي براي دريافت ايده شهروندان
- تهيه و بررسی ايده ها و طرح های برتر در مورد مدیریت شهری
- توليد محصولات فرهنگي
- نظر خواهی و نیاز سنجی از بانوان و دختران جوان محلات در مورد ایده های پیشرفت محله
- تعامل با کانون های بانوان منطقه جهت برپایی نمایشگاه هاي فصلي، جشنواره و ...
-
ایجاد زمینه برای فعالیت گروهی و تخصصی برای تعامل ها و انتقال تجارب
- شناسایی منابع فرهنگی جدید الانتشارو پیشنهاد بهره برداری از این منابع در مناسبت های مختلف
- پيشنهاد جهت تجهيز كتابخانه تخصصي بانوان
- پيشنهاد برگزاري جلسات كارگاهي و نشست بر اساس نياز محله


ب) گروه اجرايي
- شناسایی بانوان و تشکیل بانک اطلاعاتی جهت بهره برداري از رشته ها ي تخصصی آنان
- ثبت ايده ها در بانك اطلاعاتي كانون
- سعی در مرجع نمودن کانون به عنوان منبع صاحب نظر
- دعوت و بهره گيري از بانواني که وقت کافی برای حضور ندارند به عنوا ن عضو افتخاری
- دعوت ومصاحبه با بانوان برتر و موفق جهت استفاده بهينه از ايده ها و طرح هاي ايشان
- اطلاع رسانی در مورد کانون بانوان به شهروندان
- برگزاری مسابقات، همايش، مراسم و جشن ها، جمع آوری ماحصل فعالیت های کانون برای جشنواره تسنيم
- اجرای طرح های محله ای پیرامون موضوع کانون ها به منظور توزیع در میان شهروندان و ارائه آن به سایت(CD، فیلم، مکتوبات و ...)
-
برگزاری كارگاه آموزشي، مسابقات فصلی و دوره ای با موضوعات نظیر مقاله، فیلم کوتاه، وبلاگ نویسی، دل نوشته ها، عکس و فیلم، شعر، قرآن، ورزش، کتابخوانی و ...
-
برگزاری نمایشگاه های فصلی و دوره ای از فعالیت های بالا به منظور اطلاع رسانی
- تهیه مقاله، پژوهش، فیلم کوتاه، دل نوشته ها، فیلم وعکس های تأثیرگذار ، شعر و ... از آثار بانوان موفق جهت تهیه بروشور، پوستر و پمفلت های آموزشی و ارائه آن به پرتال محلات
.

 

اداره مشارکت ها

ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی شهروندان در محلات .
جلب مشارکت شهروندان در اداره امور اجتماعی محله .
جلب مشارکت اجتماعی محله در راستای ارتقای رفاه اجتماعی ساکنان آن .
تقویت ارتباط ساکنان محله با مدریت شهری در امور رفاهی و اجتماعی محله .
ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی ساکنان محله به عنوان شهروند مسئول و آگاه در امور فردی و اجتماعی .
تقویت شبکه ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به ساکنان محلات بر اساس نیازسنجی صورت گرفته .
کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت ساکنان محله و نهادهای دولتی و غیر دولتی .
پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مشارکت ساکنان محله و نهادهای دولتی و غیر دولتی .
کمک به شهروندان در جهت شناسایی علل آسیب های اجتماعی و تغییر الگوی زندگی
.

 

اداره سلامت

 

مقدمه :

شهرداری تهران جهت توسعه پروژه شهر سالم به تمام محله های شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد ساختار جدیدی به نام اداره کل سلامت تهران زیر نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اقدام نمود . بر اساس این ساختار تمام مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران دارای اداره سلامت منطقه شده و در هر مرحله می بایستی مکانی را به نام " خانه سلامت محله " راه اندازی نمایند .خانه های سلامت در واقع به عنوان ستاد اجرایی پروژه شهر سالم در محله های شهر تهران انجام وظیفه می نمایند .

از اهداف اجرایی خانه های سلامت محله ، جلب مشارکت آحاد خانواده ها در آن محله ، بستر سازی مناسب جهت جلب مشارکت ، ایجاد ارتباط بین مردم و متولیان امور مدیریت شهری ، بالا بردن شاخص های زیست محیطی محله و... را می توان نام برد .

در این راستا خانه های سلامت محله می بایستی نقاط آسیب پذیر محله را شناسایی نموده و با جمع آوری اطلاعات جامع محله ، نسبت به تهیه مقدمات نیاز سنجی سلامت از سکنان محله و تعیین اولویت ها اقدام نمایند . بر این اساس از سازمانهای موجود در منطقه جهت تشکیل هسته همکاری های بین بخشی دعوت و افراد شاخص محلی و مشارکت جویان مورد شناسایی قرار می گیرند.

در حال حاضر شهرداری تهران ، سلامت را به عنوان یکی از مسایل جدی پایتخت تلقی نموده و در کنار اداره های فرهنگی و اجتماعی ، ساختار ویژه ای را برای آن طراحی نموده است و بر اساس محتویات سند راهبردی پنج ساله سلامت شهر تهران ، برنامه های سالیانه خود را طراحی و به اجرا می گذارد .                                                                                                       

                                                                       

اهداف کلی

1-بهبود و ارتقای سلامت شهری با توسعه رویکردشهر سالم

2-مهار و کنترل عوامل تهدید کننده سلامت شهری

3-بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان

4-توسعه فعالیت های شهری بر اساس شاخص های سلامت پایدار                       

 

اهم وظایف

1-مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت در شهر تهران

2-توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصوص مهارتهای مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و معنوی شهروندان

3-سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها

4- بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت

5- توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای

6- کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری

7- تامین ساز و کار استقرار مدیریت واحد سلامت شهری      

 

 طرح ها و برنامه های اداره کل سلامت:

طرح اجرایی خانه سلامت محله

اجرای طرح جامع فرآموز

اجرای طرح کاهش رفتار های پر خطر

آموزش مهارتهای زندگی

ارتقای بهداشت و ایمنی مساجد

اجرای طرح پزشک محله

توسعه شبکه رابطین سلامت

طرح کانون سالمندی

 

 

 

اداره ورزش

 

اهداف كلي

•        ترویج و توسعه فرهنگ ورزش همگانی با بهره گیری از توانمندی های پیشکسوتان ورزشی شهر تهران 

•        بسترسازی مناسب برای جذب و جلب مشارکت کلیه قهرمان و پیشکسوتان ورزشی در عرصه ورزش همگانی شهر تهران 

•        تلاش در راستای پرکردن و بارور نمودن هر چه بيشتر اوقات فراغت از طریق ورزش همگانی

•        افزایش مشارکت های داوطلبانه مردمی و ساماندهی توانمندی ها  به منظور پرداختن به ورزش همگانی 

•        بهره برداری از نقطه نظرات و پیشنهادات مفید در راستای توسعه و ترویج ورزش همگانی

•        استفاده از تجارب ارزنده ورزشی به منظور پیاده سازی با شرایط فعلی

•        تقدیر و ارج نهادن به بزرگان و پیشکسوتان ورزشی شهر تهران

•        شناسایی و به کارگیری زعما و معتمدین ورزشی محلات

•        افزایش ضریب مشارکت مؤثر و کارآمد کار گروهی

•       هدایت و حمایت اصولی قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به منظور مشارکت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران

                                                                                                                                  

 یکی از اهداف اصلی سازمان ورزش شهرداری تهران توسعه ورزش بخصوص ورزش های همگانی در سطح محلات شهر تهران است؛ مطالعات سال های اخیر درخصوص توسعه ورزش های همگانی نشان داده است که "بازاریابی اجتماعی" می تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت افراد جامعه در فعالیت های ورزشی تفریحی داشته باشد. لذا به منظور توسعه ورزش همگانی میان شهروندان تهرانی ایجاد یک مرکز هماهنگی برای بازاریابان اجتماعی فعالیت های ورزشی تفریحی تحت عنوان کانون ورزشیاران محله پیشنهاد می گردد تا با ایجاد ارتباط و مدیریت این مهم بتوان هرچه منسجم تر به توسعه ورزش  های فردی و همگانی پرداخت .

ورزشیاران محله شامل انجمن های ورزشی سازمان ورزش، مدیران و پرسنل مجموعه های ورزشی شهرداری، دولتی و خصوصی و مربیان ایستگاه های تندرستی می باشد.

 

اهداف کانون:

•        ساماندهی فعالیت های ورزشی تفریحی در بوستان ها ومجموعه های ورزشی

•        افزایش مشارکت شهروندان تهرانی در فعالیت های ورزشی تفریحی

•        تغییر رفتار شهروندان به سوی زندگی فعال

 

وظایف :

1.توسعه تفریحات ورزشی

-  فعاليتهاي متنوع تفريحي-ورزشي شامل برگزاری همایش دو همگانی، کوهپیمایی، پیاده روی ، دوچرخه سواری و...

- جشنواره هاي تفريحي-ورزشي شامل بادبادك ها، بازي هاي كودك، بازي هاي آبي، بازي هاي رايانه اي،هنرهاي رزمي، بومي محلي، تابستاني و زمستاني و... ؛

2. اجراي برنامه هاي ورزش همگاني

- ورزش صبحگاهي محلات شامل ايستگاه هاي عمومي، تخصصي، قشري و داوطلبي، مسابقات فصلي منطقه اي، زنگ ورزش شامل ايستگاه هاي عصر پنج شنبه و صبح جمعه، تست پزشكي ورزشي ايستگاه هاي تندرستي و... ؛

3. توسعه فعاليت هاي رقابتي با انجام مسابقات ورزشي

-  برگزاری مسابقات مقدماتي محلات آقایان در 39 رشته و بانوان در 33 رشته به صورت منطقه ای

-  میزبانی المپياد ورزشي شامل مرحله گروهي و نهايي

-  برگزاری ليگ محله اي و مسابقات متمركز مناسبتي، اقشار و ...؛

4. توسعه ورزش كاركنان

- آموزش كاركنان و خانواده ها

-  برگزاری مسابقات كاركنان و خانواده ها

-  اعزام به مسابقات كاركنان دولت و كلانشهرها؛

5. توسعه فرهنگ ورزش شهروندي

-  امور رسانه، تبليغات پيراموني و محيطي،اطلاع رساني، آموزش غير حضوري، برنامه هاي ويژه مناسبتي و...؛

6. ارتقاء سطح دانش فني نيروي انساني ورزش شهروندي

-  میزبانی كلاس‌هاي مربيگري، داوري، كارگاه هاي عملي و توجيهي و ...؛

-  اعزام به كلاس‌هاي مربيگري، داوري، كارگاه هاي عملي و توجيهي و ...؛

7. توسعه خدمات ورزش شهروندي

استفاده از اماكن ورزشي، فعاليت هاي اختصاصي و ويژه منطقه و...؛

 

شرح وظایف ادارات معاونت خدمات شهری و فضای سبز :

 


واحد نظافت و پاكيزه‌ سازي شهري:
1- نظافت و رفت و روب معابر اعم از سواره رو، پياده‌رو، باغچه‌‌هاي با عرض كمتر از يك متر، رفيوژها، سطح پلهاي سواره رو و عابر پياده، زيرگذرها .
2-
پاكسازي و برنامه ریزی جهت ممانعت از تخلیه خاک و نخاله ، زباله و ضایعات در زمینهای بایر حاشیه معابر تا عمق 20 متر.

3-پاکسازی جوی ها وانهار ورفع آبگرفتگی آبروهای روباز وسربسته وزیر پلها ، پاکسازی و امحاء‌ آگهي‌ها، پوسترها، نوشته‌ها و نظاير آن‌ از روي ديوارها، تأسيسات و مستحدثات عمومي از قبيل كيوسكهاي تلفن، ترانس برق، ايستگاههاي اتوبوس و ... به طور مستمر و روزانه.

4-به كارگيري كارگران رفت و روب در شن پاشي، برف رويي ويخ زدايي معابر اعم از پياده‌روها، سطح كوچه‌ها و پاكسازي جوي‌ها و زيرپلها از برف و يخ در مواقع بارش برف و همكاري تنگاتنگ با اكيپ ماشين آلات و پيمانكار برف روبي و نظارت و کنترل بر حضور و غياب و نحوه فعاليت کارگران فصلي شاغل در ستاد برف روبي.

5-جمع آوري و حمل هر گونه زباله متعارف و ضايعات منازل، اماكن عمومي، مؤسسات و سازمانهاي متعلق و يا وابسته به شهرداري و يا دولتي، نهادها، ارگانها، بخش خصوصي و غيره و همچنين نظارت و جمع آوري و حمل لجن و خاكروبه از سطح معابر به طور مستمر و روزانه و تخليه روزانه سطلها و مخازن زباله موجود در سطح محدوده مورد پيمان تا ايستگاههاي خدمات شهري تعيين شده.

6-جمع آوري و حمل شاخه و برگ و ساقه درختان از سطح معابر تا مركز دفن طبق دستور كار .
7-
بارگيري و حمل برف‌هاي جمع آوري شده از سطح معابر به محلهاي تعيين شده.

8-جمع آوري و حمل هر گونه خاك و نخاله‌هاي ساختماني زير 100 كيلوگرم و خاك و نخاله‌هاي مازاد ساختماني متعلق به شهرداري از محدوده مورد پيمان و انتقال آن به محلهاي دفن اعلامي طبق دستور كار.

9-شستشوي كليه المانهاي شهري موجود در سطح محدوده نواحي اعم از موارد ذيل با آب و مواد شوينده به گونه اي كه همواره تميز و پاكيزه باشند طبق دستور کار.

10-آب پاشي معابر مطابق دستور كار با تانكر آب پمپدار در معابر با عرض بيش از 8 متر با رعايت فصل سرما و جلوگيري از يخ بندان در معابر.

11-لايروبي انهار و آبروهاي سرپوشيده و زيرپلها از گل و لاي و هر نوع لجن و ضايعات طبق دستور كار .
12-
تهيه امكانات و تجهيزات كارگري و نحوه پرداخت به موقع حقوق كارگران پیمانكاري .
13-
رسيدگي به درخواست‌هاي مردمي ثبت شده در سامانه 137 و 1888 و يا شكايات حضوري .
14-
اجراي كليه دستورالعملهاي صادره از سوي سازمان مديريت پسماند و حوزه معاونت خدمات شهري .

15-بازديد روزانه از عملكرد پيمانكار نظافت و پاكيزه سازي شهري در سطح محدوده ناحيه در معيت نماينده تام الاختيار پيمانكار وبازديد روزانه و درصورت لزوم اعمال جرائم احتمالي حداکثر تا سقف %30

تبصره: فرم‌هاي بازديد روزانه (فرم جرائم) بايستي هر روز پس از تأييد رئيس اداره خدمات شهري ناحيه، شهردار ناحيه و نماينده پيمانكار به تأييد ستگاه نظارت ( نماينده سازمان مديريت پسماند و عامل چهارم ) برسد .

16-رسيدگي به صورت وضعيت موقت پيمانكار نظافت و پاكيزه‌سازي شهري و ارسال آن به مبادي ذيربط قبل از بيست و پنجم هر ماه، مطابق شيوه‌نامه‌ها و ضوابط ذيربط .

17-هماهنگي بانواحي هم مرز براي رفع مشکلات نظافت و پاکسازي که مستلزم برنامه ريزي اجرايي دو يا چند ناحيه همجوار باشد .

18-كليه فعاليتهاي فوق و ساير موارد عنوان شده در شيوه‌نامه‌هاي ابلاغي بايستي از سوي ناظرين مقيم سازمان مديريت پسماند مستقر در نواحي و مناطق به دقت مورد كنترل قرار گرفته و مراقبت شود كه دفعات انجام هر يك از موضوعات فوق در طول سال از سوي پيمانكار رعايت گردد.

19-کنترل مستمر و اصولي بزرگراهها و مسيرهاي ويژه سطح محدوده ناحيه به منظور جلوگيري از تخليه غير مجاز خاک و نخاله .


واحد زيبا سازي:
 
1-
نظارت بر اجراي هرگونه طرحهاي زيبا سازي
2- نصب پلاک منازل و معابر در سطح ناحيه و صدور تائيديه پلاکها
3- حذف آلودگيهاي بصري و زوائد فيزيکي معابر سطح ناحيه با هماهنگي اداره حقوقي ناحيه
4- پاکسازي بدنه هاي شهري در سطح ناحيه و شستشوي نماهاي آلوده
5- رنگ آميزي مبلمان و المانهاي شهري در سطح ناحيه و صدور دستور جهت رفع نواقص
6- نظارت و اجرا بر آذين بندي و نورپردازي معابر و اماکن در ايام و مناسبت هاي ويژه ( جشن ها و سوگواري ها )
7-
نظارت بر عملکرد پيمانکاران زيبا سازي و کنترل عملکرد پيمانکاران مربوطه

8-صدور مجوز نصب تابلو صنوف در سطح ناحيه طبق ضوابط و معيارهاي سازمان زيبا سازي شهر تهران و هدايت متقاضيان امور تبليغاتي به سازمان زيبا سازي

9-صدور اخطاريه براي واحدهاي صنفي جهت ترميم  و رفع آلودگيهاي بصري (تابلوهاي تبليغاتي فرسوده، و ناقص، شکسته، قابهاي باقيمانده و بي مصرف)

تذکر واخطار به صاحبان و بهره برداران واحدهاي صنفي در خصوص تعويض سايبانهاي مندرس و پاره و يا شستشوي سايبانهاي کثيف و بد منظر

10-اخطار به منازل و صاحبان بناها و تاسيسات تجاري که لوله و کانالهاي خود را در نماي خارجي ساختمان نصب نموده اند و صدور دستور جهت حذف کليه عناصر زائد از نماهاي مشرف به معابر

تذکر به اماکن و بناها در خصوص رنگ آميزي درب و کرکره، دربهاي ورودي منازل، پنجره ها، ويترين هاي مغازه ها، نرده هاو ...
11-
حذف تابلوهاي غير مجاز
12- صدور اخطاريه براي اماکن جهت جمع آوري زوائد بالکنهاي مشرف به معابر و ساماندهي آنها
13- پاکسازي ديوارهاي مشرف به معابر و مستحدثات عمومي از هرگونه نوشته غير مجاز و امحاء پوستر و برچسبهاي تبليغاتي از نماها

اداره : HSE

بنیاد جوامع ایمن در پی کمک به القای حس آگاهی ، تفاهم، حمایت و راهبری مردمی است که در یک جا گرد هم آمده اند تا بتوانند برنامه های تاثیر گذار اجتماعی را به نحوی اجرا کنند که دیگر مشکلی به نام آسیب وجود نداشته باشد. جامعه ایمن اولین بار در کنفرانس جهانی جلو گیری از حوادث و آسیبها در سپتامبر ۱۹۸۹ در استکهلم سوئد مطرح شد که منجر به بیانیه این کنفرانس مبنی بر اینکه « تمامی افراد بشر باید از ایمنی و تندرستی یکسانی برخوردار باشند» گردید .
متاسفانه در ایران آسیبها دومین عامل مرگ و میر در همه گروهای سنی و اولین عامل مرگ در گروه سنی زیر ۴ سال است. اجرای طرح جامعه ایمن در ایران درپنج شهر کوچک به بوته آزمایش گذاشته شده است که تنها شهر کاشمر موفق به پیوستن به شبکه شهرهای جامعه ایمن جهان شده است .
توجه چند جانبه به آسیبها و گروه های هدف باعث جهت گیری همیشگی فعالیت‌ها به سوی هدف، شناخت موثر از فرهنگ ایمنی و ارتقاء و نگهداری از آن در سطح جامعه می‌شود .

طرح پیشگیری از حوادث بر مبنای الگوی جامعه ایمن عبارتست از:
"پیشگیری از حوادث مبتنی بر ایجاد یک جامعه متکی بر همکاری بین بخشی، مشارکت مردم و دخالت مسولان محلی" به طور یقین چنین جامعهای با خصوصیات و معیارهای یاد شده زمانی تحقق خواهد یافت که تمام مردم، مسئولان و سازمانهای دولتی و غیر دولتی به وظایف خود واقف باشند و برآیند اقداماتی که صورت می‌گیرد،همسو و هماهنگ در راستای اهداف تعیین شده باشد .

ویژگیهای یک جامعه ایمن:
۱- بخشهای مختلف یک جامعه در قالب یک نظام و مدیریت یکپارچه و هماهنگ با مسئولیتهای مشخص و شفاف عمل نمایند .
۲- مردم توانمند و آگاه در کنار بخشهای دولتی ، مشارکت فعال داشته باشند .
۳- برنامه های مستمر ودراز مدت ارتقا ایمنی برای کلیه اقشار،جنسیتها ،سنین و در کلیه محیط های اجتماعی جاری باشند .
۴- نظام شفاف ثبت مستند سازی و گزارش دهی کلیه موارد حادثه، آسیبها و علل آنها برقرار باشد .
۵- نظام ارزشهای برنامه ها و فعالیتها و بهبود مستمر،همواره جاری باشد .

جامعه ایمن شهر تهران:
شهرداری تهران درراستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای تبدیل تهران به شهری ایرانی ،اسلامی،زیبا و روح نواز ،دارای رفاه عمومی و مقاوم و همجنین ایجاد و تامین شهری امن و سالم ،منطبق با برنامه پنج ساله جهارم با محوریت انسان سالم در برنامه های توسعه ،از طریق توانمند سازی جامعه،پوشش کامل و الزامی بیمه سلامت ،ارتقاء کیفیت زندگی، ارتفاء ایمنی در محیطهای اجتماعی ،افزایش ایمنی راهها و وسائط نقلیه ،بنا دارد با رعایت شاخصهای مورد نظر طی یک برنامه ۳ ساله کلانشهر تهران را به عضویت شبکه شهرهای ایمن جهان در آورد .


گامهای عملیاتی جامعه ایمن:
۱- تشکیل جلسات توجیهی و ادواری
۲- گرد آوری داده ها و شناسایی الگو های آسیب منطقه از طریق منابع جمع آوری آمار
۳- انتخاب آسیبها و گروهای جمعیتی هدف
۴- گزینش فعالیتها (آموزش و فناوری (
۵- تصویب بهترین راهکارهای اجرایی
۶- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
۷- اجرای برنامه جامعه ایمن
۸- همکاری متقابل سازمانها و اعضا
۹- تبلیغات و بکارگیری رسانه ها
۱۰- پایش و ارتقاء برنامه  

 

 

وظایف دفتر تحقیق و توسعه:


۱- نیازسنجی پروژه های مطالعاتی از حوزه ها ،شناسایی و انتخاب موارد قابل پیگیری ، تهیه فرم پیشنهادی و پیگیری در خصوص تصویب پروژه های مطالعاتی از مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران
۲- تدوین rfp جهت پروژه های مطالعاتی مصوب با همکاری حوزه پیشنهاد دهنده
۳- پیگیری جهت شناسایی مجری جهت اجرای پروژه ها با کمک حوزه های پیشنهاد دهنده
۴- پیگیری جهت اخذ پروپوزال جهت عناوین پیشنهادی از مجریان و بررسی پروپوزال ها و انتخاب پروپوزال برتر جهت اعلام به مرکز مطالعات
۵- انجام هماهنگی ها و دریافت اسناد اولیه جهت عقد قرارداد و ارسال آن به مرکز مطالعات
۶- نظارت بر روند اجرای مطالعات پس از عقد قرار داد و ارائه اطلاعات اولیه به مجری جهت انجام مطالعه
۷- شناسایی نیازهای مطالعاتی منطقه که در قالب پایان نامه های دانشجویی قابل اجرا بوده و اعلام آن به مرکز مطالعات جهت تکمیل بانک پایان نامه های دانشجویی مرکز مطالعات
۸- پاسخگویی و ارائه اطلاعات به دانشجویان و پرسنل جهت انجام پایان نامه و یا تهیه گزارش
۹- پاسخگویی به مکاتبات مرکز مطالعات
۱۰- ارسال گزارشات مدیریتی تهیه شده توسط مرکز مطالعات به حوزه های مربوطه بر حسب موضوع گزارش
۱۱- تهیه مستندات لازم و شرکت در جلسات مربوط به پروژه های مطالعاتی ،rfp، پروپوزال و دفاعیه اتمام گزارش مطالعاتی در مرکز مطالعات
۱۲- سایر اموریكه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد.

 

اداره املاک منطقه 5 با هدف توسعه شبکه راههای درون شهری و افزایش سرانه های خدماتی و فرهنگی و اجرای طرحهای عمرانی، ترافیکی ، وفضای سبز، ساماندهی ،حریم مسیلها ،رفع موانع ترافیکی اجرای طرحهای مترو و ... ضمن آزاد سازی و رفع معارضین طرحهای الویت دار با خریداری عرصه و اعیان املاک تجاری و مسکونی سعی در فراهم نمودن حیط امن برای شهروندان نموده است

اهم شرح وظایف اداره املاک و مستغلات:

 

1ـ تشكيل پرونده ، مساحي ، كروكي و گزارش وضع فعلي و اخذ نظريه طرحهاي تفصيلي و بروكف املاك و اراضي واقع در طرح و املاكي كه به نوعي با طرح برخورد دارند .

2ـ تشكيل كميسيون توافق و معوض جهت بررسي املاك و اراضي داخل طرح .

3ـ خريد ياتهاتر املاك و مستغلات واقع در طرحهاي عمراني و خدماتي يا موارد موردنياز شهرداري بر اساس ارزيابي كارشناسان رسمي دادگستري و اداره كل املاك و مستغلات شهرداري تهران .

4ـ انتقال قطعي اسناد مالكيت و يا تنظيم سند صلح جهت املاكي كه به مالكيت شهرداري در آمدند (دفاتر اسناد رسمي) .

5ـ شناسائي و تهيه آمار كليه طرحهاي عمراني واقع در محدوده منطقه .

6ـ دسته بندي طرحها از نظر اولويت اجرا به تناسب اعتبار مصوب .

7ـ شناسائي زمينهاي باير با كاربريهاي مناسب به منظور افزايش فضاهاي سبز ، فرهنگ و خدمات .

8ـ‌تهيه آمار و مشخصات املاك و اراضي و مستحدثات واقع در طرحهاي محدوده منطقه .

9ـ شناسائي متروكه هاي ناشي از اضافه مساحتها و فروش آنها حتي الامكان به مالكين املاك مجاور در صورتيكه بصورت مستقل قابل بهره برداري براي شهرداري نباشد .

10ـ شناسائي اراضي و املاك عمومي اعم از پاركها ، پاركينگها ،‌ايستگاههاي آتش نشاني ، كتابخانه ها ، ميادين ، پلها ، گورستانهاي متروكه ، مسيلها ، انهار عمومي ، خندق هاي قديمي و اراضي بلامعارض و بلاصاحب و .....

 11- همچنين تهيه پرونده شناسائي و اخذ مالكيت براي آنها بنام شهرداري تهران .

این اداره وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای شهرداری و  واحدهای تابعه آن را دارد .همچنین عضویت و اظهار نظرهای مستقیم و غیرمستقیم در کلیه کمیسیونهای برگزار شده توسط شهرداری منطقه را به عهده دارد.
 

اهم شرح وظایف اداره بازرسی:

1-­اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.

2-­انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.

3-­مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.

4-­اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.

5-­انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.

6-­انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.

7-­گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.

8-­رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.

9-­شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.

10-­ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.

 

اداره روابط عمومی بعنوان مهمترین ابزار ارتباطی مدیریت منطقه باهدف ایجاد تعامل پایدار بین ارکان اصلی سازمان(مدیران و کارکنان) با شهروندان، موسسات دولتی ، سازمانها و .... از طریق ارتباط جمعی مناسب مخاطبان، در حال انجام وظیفه میباشد

شادابی و بالندگی روزافزون شهروندان ، کارکنان و مدیران در امور مشترک و مرتبط کاری و مساعدت در جهت بهبود ،تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان ، شفاف سازی ، همکاری  همدلی و همفکری در کلیه عرصه های کاری و اتخاذ تدابیر مناسب در صرفه جوئی هزینه ها با انتقال نظرات و پیشنهادات از سطوح پائین به بالای مدیریت و تلاش جهت نهادینه کردن خدمتگذاری به مردم و تکریم ارباب رجوع همچنین اطلاع رسانی سریع و بموقع به شهروندان به طرق مختلف ازدیگر اقدامات این اداره بشمار میرود.

 

اهم شرح وظایف اداره روابط عمومی :
 

1-انعكاس كليه فعاليتهاي انجام شده منطقه از طريق رسانه هاي گروهي به منظور آگاهي مردم باهمكاري اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران.

2- تهيه متن خبري جهت نشريه شهرداري و اهتمام در پربار نمودن مجله فوق.

3- تدارك و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت خبرنگاران رسانه هاي گروهي حسب دستور شهردار منطقه و با هماهنگي اداره كل روابط عمومي و بين الملل.

4- برنامه ريزي امور مربوط به تشريفات و كنفرانس ها. 

5-دعوت از رسانه هاي گروهي به منظور تهيه خبر از فعاليتهاي شهرداري در مراسم و بازگشائي و اختتام پروژه هاي عمراني و ساير فعاليتهاي مشابه حسب دستور شهردار منطقه.

6-مطالعه روزنامه هاي پر تيراژ ( قسمت انتقادها ، ما و خوانندگان و غيره ) و انعكاس شكايات مردم به مسئولين مربوطه و اداره كل روابط عمومي وبين الملل.

7-برنامه ريزي امور مربوط به اجراي جشنهاي مذهبي و ملي و مراسم و ميهمانيهاي رسمي در منطقه.

8-تهيه اطلاعيه و آگهيهاي مختلف مورد نياز منطقه با هماهنگي اداره كل روابط عمومي و بين الملل.

9- پاسخگوئي و راهنمائي ارباب رجوع.

10- تهيه و نصب ساير اقلام تبليغاتي نظير پلاكارد ، تراكت ، آويز، پوستر و اطلاعيه و ريسه و .  . در ساختمانهاي منطقه ،‌ميادين و معابر به مناسبت هاي مختلف ايام و اعياد.

11- همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم با اداره كل روابط عمومي و بين الملل.