پوریا غلامی

شهردار ناحیه ۷

 

پوریا غلامی

شهردار ناحیه ۷

 

  تلفن:

  96011670
 
  ایمیل:

gholami-p@tehran.ir