سرعت ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟به روز بودن اخبار ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟مفید بودن اخبار ساب پرتال منطقه 5 را چگونه رزیابی می کنید؟
اطلاعات موجود در ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟
طراحی ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی میکنید
تعامل و ارتباط با شهروندان در ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟
لطفا" ساب پرتال یا سایتی که به نظر شما ساب پرتال منطقه 5 میتواند از آن برای ارتقاء خود بهره ببرد را نام ببرید

بیشترین نقطه ضعف ساب پرتال منطقه 5 را در چه مواردی مشاهده میکنید؟

قسمت راهنمای مراجعین چه میزان به شما کمک نمود ؟قسمت راهنمای مراجعین چه میزان به شما کمک نمود ؟بیشرین نقطه قوت ساب پرتال منطقه 5 را در چه مواردی مشاهده می کنید؟

خدمات الکترونیکی ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟
قسمت راهنمای مراجعین چه میزان به شما کمک نمود ؟آیا از خدمات فناوری ارائه شده توسط اداره فناوری اطلاعات رضایت دارید؟


ثبت نتايج