مطالب ارائه شده در سایت را تا چه حد مفید می دانید ؟
ثبت نتايج  نمايش نتايج
نظر شما در مورد پوسته جدید و خدمات ساب پرتال منطقه 5 چیست؟
اطلاعات ارائه شده در پرتال چند درصد از نیاز های اطلاعاتی شما را راجع به شهرداری منطقه 5 برآورده کرده است؟
چند درصد توانسته اید از طریق پرتال با شهراری منطقه 5 تعامل نمایید؟
لطفا" هر گونه پیشنهادی در زمینه ارتقاء یا خدمات مورد نظر حهت ارائه در ساب پرتال منطقه 5 را دارید در کادر زیر وار فرمایید:

آیا از خدمات پرتال راضی هستید؟آیا موافق هستید کلیه خدمات شهرداری از طریق پرتال انجام شود؟


دسترسی به اطلاعات و مطالب مورد نظر شما در پرتال چگونه است

ثبت نتايج 
سرعت ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟به روز بودن اخبار ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟مفید بودن اخبار ساب پرتال منطقه 5 را چگونه رزیابی می کنید؟
اطلاعات موجود در ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟
طراحی ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی میکنید
تعامل و ارتباط با شهروندان در ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟
لطفا" ساب پرتال یا سایتی که به نظر شما ساب پرتال منطقه 5 میتواند از آن برای ارتقاء خود بهره ببرد را نام ببرید

بیشترین نقطه ضعف ساب پرتال منطقه 5 را در چه مواردی مشاهده میکنید؟

قسمت راهنمای مراجعین چه میزان به شما کمک نمود ؟قسمت راهنمای مراجعین چه میزان به شما کمک نمود ؟بیشرین نقطه قوت ساب پرتال منطقه 5 را در چه مواردی مشاهده می کنید؟

خدمات الکترونیکی ساب پرتال منطقه 5 را چگونه ارزیابی می کنید؟
قسمت راهنمای مراجعین چه میزان به شما کمک نمود ؟آیا از خدمات فناوری ارائه شده توسط اداره فناوری اطلاعات رضایت دارید؟


ثبت نتايج