مدرک تحصیلی :

 

 

سوابق اجرایی و خدمتی :
 
 

 

 
شرح وظایف نظارت همگانی 1888
این مرکز با عمل به شعار محوری "شهروند مسئول – مدیر پاسخگو" و با مأموریت "تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی از طریق توسعه ارتباطات محیطی با رویکرد عدالت محوری و نیز توسعه یادگیری سازمانی و فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در درون و برون سازمان" در نظر دارد نقش خود را جهت ایجاد فرصت برابر برای تمامی شهروندان در دسترسی سهــل و آسان به مدیران شهری و نیز تشخیص تهدیدها، فرصت ها و آسیب های پیرامون مدیران شهری ایفا نماید. در واقع مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران با در نظر گرفتن اهدافی چون:
*توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی در جامعه؛
*ارتقای سطح اعتماد ،مشارکت معنادار و رضایتمندی عمومی؛
*توانا سازی شهرداری جهت بهبود مستمر؛
*بستر سازی اطلاعاتی برای ارتقای انطباق و سازگاری محیط و سازمان شهرداری؛

      از زمان تأسیس تاکنون تلاش نموده با بهره گیری مطلوب از ابزارهای ارتباطی نوین به ویژه تلفن چهار رقمی 1888، مسئولیت دریافت، پیگیری و رسیدگی به نظرات شهروندان در قالب انتقاد، پیشنهاد ، شکایت و تقدیر از عملکرد کارکنان و برنامه های تمامی واحدهای تابعه شهرداری تهران را بر عهده گیرد تا شهروندان تهرانی بتوانند خواسته ها و انتظارات به حق خود را از مدیریت شهری مطرح نموده و از این طریق امکان پیگیری و رسیدگی دقیق، سریع و شفاف برای آنان فراهم گردد. بی تردید هم زمان با به کارگیری روش های سیستمی، توسعه و نهادینه سازی مفهوم نظارت همگانی در سطح جامعه با تکیه بر برنامه های فرهنگی و گسترش تعاملات اجتماعی علاوه بر اعتمادسازی متقابل بین شهروندان و مدیران شهری، موجبات مشارکت وسیع اقشار مختلف اجتماعی را در ارتقای سطح سلامت سازمانی و اثربخشی عملکرد مدیریت شهری فراهم خواهد ساخت.
اهم فعالیت ها
1) انسجام سازمانی»ازطریق انجام تغییرات مناسب ساختاری که بدین وسیله نیروهای انسانی موجود نیز با گذراندن دوره های آموزشی لازم، به سرمایه های انسانی تبدیل شده و لذا نظام منابع انسانی در این مرکز با تکیه بر سرمایه های انسانی، فرهنگ و رفتارهای سازمانی، نهادینه شده و دارای راهبرد مدون گرديده است.
2) بسترسازی برای تصمیم سازی مدیریت شهری در بخش های مختلف، با جمع آوری پیام های مردمی به صورت فعال و از طریق ابزارهای ارتباطی و ظرفیت های موجود در پیام ها؛
3) ارتقای اثربخشی، از طریق ارائه موضوعات استخراج شده از پیام های مردمی و بر اساس پژوهش های میدانی و بررسی‌هاي علمی به مدیران سازمان (که در تعاملی سازنده با مبادی ذیربط در دستگاه های اجرایی، محقق خواهد شد.)
4) جستجوی راه های افزایش «مشارکت شهروندان» با بهره گیری از فرصت ها؛ و نهادینه کردن حق «نظارت همگانی»، با تکیه بر توسعه فناوری اطلاعات و پاسخگویی سریع به شهروندان؛ 
5) تسهـیل دستـرسی شهـروندان به مدیـران شهری، اطلاعات و فرصت های حاصل از اقدامات شهرداری و جلوگیری از رانت های اطلاعاتی و ارتباطی؛
تجزیه و تحلیل پیام های مردمی، اخبار و اطلاعات دریافتی، نظرات شهروندان و انجام پژوهش های میدانی در راستای صحت عملکرد سازمان یا اصلاح انحرافات آن؛ و تبیین تهدیدها و فرصت‌های پيرامون مدیریت شهری؛
6) پاسخگویی به مخاطبان خاص و عام، برای اعتمادسازی و اطلاع رسانی به شهروندان، جهت تبیین حقوق شهروندی، مقررات، ضوابط و برنامه های شهرداری.

 

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

رضا کشاورز هدایتی

رئیس واحد نظارت همگانی 1888

 

رضا کشاورز هدایتی

رئیس واحد نظارت همگانی 1888

ارتباط با اداره

 

  تلفن:
96011415
 
 ساختمان جدید طبقه همکف