يك خطا رخ داد. خطا: FAQs در حال حاضر در دسترس نمی باشد.


 • میخواهم بدانم

  نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی)

  []
 • میخواهم بدانم

  راهنمای دریافت مفاصاحساب نوسازی

  []
 • میخواهم بدانم

  نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی)

  []
 • میخواهم بدانم

  نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری

  []
 • میخواهم بدانم

  درباره کمیسیون ماده صد شهرداری

  []
 • میخواهم بدانم

  اسناد برگشتی

  []
 • میخواهم بدانم

  تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان

  []
 • میخواهم بدانم

  استعلام دفترخانه برای انتقال ملک

  []
 • میخواهم بدانم

  مراحل مجوز نصب تابلو

  []
 • میخواهم بدانم

  مراحل دریافت پلاک آبی

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک جهت استعلام آتش نشانی

  []
 • میخواهم بدانم

  صدور پایان کار (پیش نویس)

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت کسب و پیشه

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت پرداخت عوارض خودرو

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت انشعاب فاضلاب

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت انشعاب آب و گاز

  []
 • میخواهم بدانم

  گردش کار وصول درآمد جهت تخریب و نوسازی و پایان کار

  []
 • میخواهم بدانم

  راهنمای پرداخت فیش نوسازی و مشاغل و مدیریت پسماند

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت استعلام طرح

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک پس از تایید نقشه

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت دریافت انواع گواهي ساختماني

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت تکمیل و تشکیل هرنوع پروانه ساختمانی

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک لازم جهت تفکیک و تجمع

  []
 • میخواهم بدانم

  مراحل گردش کار صدور پروانه

  []
 • میخواهم بدانم

  گردش پرونده های دارای خلاف

  []
 • میخواهم بدانم

  پرسش ها و پاسخ های متداول

  []
 • میخواهم بدانم

  عوارض قابل تقسیط

  []
 • میخواهم بدانم

  عوارض غیر قابل تقسیط

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک جهت پروانه تخریب و نوسازی

  []
 • میخواهم بدانم

  مدارک مورد نیاز صدور پروانه

  []
 • میخواهم بدانم

  انواع گواهی های ساختمان

  []
 • میخواهم بدانم

  انواع پروانه های ساختمانی

  []