بانک اطلاعات پژوهشی منطقه 5 ، حاصل تحقیقات و برنامه یک گام به جلوی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 5 در سال 1397 می باشد.