مدرک تحصیلی :

 

سوابق اجرایی و خدمتی :
 
 

 

 
شرح وظایف اداره تشکیلات و بهبود روش ها

- اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی ، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآیندها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی تابعه

- اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی

- شناسایی و اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط و مشارکت در انجام آن حسب ابلاغ

- گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز

- پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه

- پایش مستمر نظام ها ،فرآیندها و روش های انجام کار و فغالیت

- نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه

- نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت و بهبود روش ها و فرآیندها

- بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مافوق ارجاع میگردد

 

 
 

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

علی محمد متولیان

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها

 

علی محمد متولیان

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها

ارتباط با اداره

 

  تلفن
96011367 

 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه سوم