مدرک تحصیلی : 

 

 

 

 

سوابق اجرایی و خدمتی: 
 
 

 

 

اهم وظایف معاونت توسعه منابع انسانی

 

-  دريافت سياست ها، برنامه هاي کلان ، دستورالعملها و تدابير ابلاغي شهرداري تهران در ارتباط با وظايف محوله، مديريت و اجراي آنها طبق قوانين و مقررات مرتبط .

- همکاري در مطالعه جهت کوچک سازي و چابک سازي و برونسپاري بخشي از وظايف سازماني.

- تهيه گزارشهاي دوره اي و مقطعي از فعاليتهاي انجام شده، جهت ارائه به مقامات مسئول .

- كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيشنهاد آن .

- پيشنهاد انتصاب مديران و کارکنان حوزه تحت سرپرستي به شهردار منطقه .

- اقدام و ساماندهي امور اداري ، پرسنلي و رفاهي .

- انجام بررسيهاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف .

- برنامه ريزي در خصوص ارتقاء سلامت اداري در منطقه .

-آموزش درون سازماني در راستاي توانمند سازي منابع انساني .

- انجام ساير اموريکه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد .

 

چارت سازمانی

 

اهبردها و برنامه ها

 

 

توانمد سازی پرسنل از طریق آموزش های موثر و کاربردی

استقرار سیستم مدیریت دانش در منطقه

آموزش و توانمندسازي منابع انساني

تکمیل بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز

تهیه بانک اطلاعاتی از شاخصه های اطلاعاتی معاونت منابع انسانی

چابک سازي و کوچک سازي سازماني

تهیه داشبورد مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی

ارتقا سلامت اداري و مقابله با فساد

توسعه فرهنگي کارکنان شهرداري تهران و خانواده آن ها

 

ملاقات مستقيم پرسنل با معاون

Voip به اطلاع كليه همكاران محترم مي رساند ؛ ملاقات مستقيم پرسنل با معاون توسعه منابع انساني هر هفته در روزهاي سه شنبه از ساعت 8:30 لغايت 10:30 برگزار مي گردد لذا مقتضي است با توجه به لزوم اعلام نظر ادارات ذيربط بمنظور اتخاذ تصميم پس از ملاقات ، نسبت به تكميل و ارائه فرم پيوست به دفتر حوزه منابع انساني تا پايان وقت اداري روزهاي يكشنبه هر هفته اقدام فرماييد. شماره هاي تماس دفتر حوزه منابع انساني : 44061547 - 44061548 -

11234

 

  •  
  • امور اداری و کارگزینی (کیوان اسپهبدی)
  • آموزش (علیرضا ستار دباغی)
  • رفاه (حسین مختاری بلاسی)
  • ایثارگران(حمید مرتاض هجری)

مهدی پورقاسم

معاون توسعه منابع انسانی

مهدی پورقاسم

معاون توسعه منابع انسانی

ارتباط با معاونت


  تلفن:

96011234

  ایمیل:

mianji-m@tehran.ir

کیوان اسپهبدی

امور اداری و کارگزینی

کیوان اسپهبدی

امور اداری و کارگزینی

حسین مختاری بلاسی

رفاه

حسین مختاری بلاسی

رفاه