نمایش خبری


امور مهندسین ناظر


بازدید: 2871
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/13 13:11:49ناشر: انتشارات ايران قلم     تلفن: 66410514

نشاني: خيابان ايرانشهر، ساختمان حوزه معاونت شهرسازي و معماري

فهرست كلي مطالب

-- تبصره 7ماده صدقانون شهرداري
-- ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 17قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 30قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 31قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 32قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

-- ماده33قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده34قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 35قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 13 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 14 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 85 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ماده 91 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-- ارائه خدمات مهندسي كارشناسي توسط مهندسين عضو سازمان
-- نظام مهندسي 
-- آئين نامه اجرايي ماده27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

-- تعهدات و وظايف
-- تعهدات و شرح وظائف مهندسين ناظر و مالكين در قبال شهرداري تهران
-- شرح وظائف امور مهندسين ناظر
-- انجام بخشي از مراحل صدور پروانه و پايانكار توسط مهندسين ناظر 
-- ارسال تصوير پروانه هاي ساختماني به نظام مهندسي ساختمان استان تهران

-- اقدامات مربوط به سهميه و نظارت
-- ظرفيت اشتغال
-- صلاحيت مهندسين طراح و ناظر
-- نظارت بر ساختمانهاي بيش از 5000مترمربع زيربنا و يا 10 طبقه به بالا
-- شرايط نظارت بر اجراي ساختمانهاي بيش از 5000 متر مربع زيربنا
-- شرايط نظارت بر اجراي ساختمانهاي بيش از 5000 تا 000/10 متر مربع
-- نظارت مهندسين معماربرساختمانهاي نيمه تمام
-- احداث اضافه اشكوب و نحوه نظارت مهندسين معمار 
-- زمان تحويل برگ نظارت
-- نحوه امضاء مجوزهاي صادره توسط مهندسين ناظر
-- نحوه اعاده برگ تعهد ناظر
-- احداث مسجد، حسينيه، مدرسه علميه

-- تعويض، انصراف و استعفاء مهندس ناظر
-- تعويض مهندس ناظر در ساختمانهاي نيمه تمام
-- اقدام شهرداري در صورت تعويض مهندس ناظر
-- انصراف مالك از اخذ پروانه ساختماني و نحوه اعاده برگ نظارت
-- اقدام در خصوص استعفاء يا خلع مهندس ناظر
-- در صورت استعفاي مهندس ناظر ، برگ تعهد نظارت اعاده نميگردد
-- قبول يا رد استعفاء مهندس ناظر
-- ادامه نظارت بر پرونده هايي كه ناظرين آنها پس از صدور پروانه ودر حين انجام عمليات ساختماني فوت مي نمايند

-- نقشه هاي معماري
-- فرم تعهد تهيه نقشه معماري
-- شرايط تهيه و تاييد نقشه تفكيكي
-- مهر و امضاي نقشه ها و اسناد تعهدآور توسط مهندسان

-- نقشه هاي محاسباتي
-- تاييد نقشه هاي محاسباتي ساختمانهاي 6 طبقه و بيشتر و اماكن عمومي
-- كنترل دقيق چك ليست زلزله
-- ارسال گزار ش مكانيك خاك به مركز مطالعات زلزله

-- نقشه هاي معماري و محاسباتي
-- ترتيب ارائه نقشه هاي معماري و محاسباتي و برگه هاي مورد نياز
-- ارائه نقشه هاي معماري توسط مهندسين مربوطه
-- تاييد نقشه هاي محاسباتي مهندسين مشاور
-- قيد مشخصات مهندسين مشاور در پروانه هاي ساختماني

-- نقشه هاي تاسيساتي
-- شرايط پرو‍‍‍ژ ه هايي كه مشمول ارائه خدمات مهندسي تاسيسات توسط اشخاص حقوقي ميگردد
-- لزوم ارائه نقشه هاي تاسيساتي . برق
-- نحوه ارائه نقشه هاي تاسيسات برقي و مكانيكي

-- امور اداري مربوط به مهندسين ناظر
-- ممنوعيت ارائه خدمات مهندسي جهت املاك هر منطقه توسط پرسنل آن منطقه
-- چگونگي دريافت برگ تعهد نظارت توسط شهرداري منطقه
-- ثبت نقشه هاي معماري و محاسباتي در دبيرخانه
-- ارائه برگ شروع عمليات ساختماني توسط مهندسين ناظر
-- حضور همزمان مالك و ناظر جهت امضاء و اخذ پروانه
-- بررسي پرونده توسط مهندس ناظر مربوطه

-- نحوه گواهي امضاء برگه ها
-- گواهي امضاء برگه هاي تعهد نظارت
-- تصديق امضاء اوراق نظارت و استحكام بنا تحويلي توسط خانواده شهداء
-- گواهي امضاء برگه هاي تعهدآور مهندسين و پروانه ساختماني و پايانكار ساختمانهاي دولتي
پروانه هاي اشتغال بكار فاقد شماره عضويت نظام مهندسي

-- تخلفات و جلوگيري
-- جلوگيري از عمليات ساختماني در صورت گزارش تخلف توسط مهندس ناظر
-- تخلفات انجام شده توسط مالك ، پس از صدور پايانكار
-- تخلفات ساختماني و تخلفات مهندس ناظر

-- ورود خسارات به املاك مجاور

-- عدم خلاف و پايانكار
-- صدور گواهي عدم خلاف با ارائه گزارش مهندس ناظر
-- صدور پروانه واحد جهت قطعات مجزا و نحوه صدور پايانكار يك قطعه و نحوه اقدام مهندس ناظر
-- ارائه برگ نظارت جهت ساختمانهاي بدون مجوز
-- عدم درخواست پايانكار توسط مالك و نحوه اقدام مهندسين ناظر 
-- صدور پايانكار جهت پروانه هاي ساختماني با سيستم قديم برگ نظارت
-- عدم مراجعه مالك جهت اخذ پايانكار و نحوه اقدام مهندس ناظر
-- ارسال رونوشت گواهي عدم خلاف . پايانكار به قسمت امور مهندسين ناظر

-- ساير ضوابط
-- تخريب ابنيه فديمي و نحوه گودبرداري اصولي
-- ايمن ساري كارگاه هاي ساختماني
-- دستورالعمل نحوه تعبيه حصار ايمني موقت و نحوه نگهداري مصالح در پياده رو
-- چگونگي نصب تابلو ساختمان در كارگاه هاي ساختماني

-- مقاوم سازي ساختمانها
-- آئيننامه مقاوم سازي ساختمان در برابر زلزله
-- درز انقطاع
-- رعايت درز انقطاع بهنگام اخذ پروانه اضافه اشكوب
-- آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.