نمایش خبری


عدم خلاف و پايانكار ساختماني - عوارض


بازدید: 624
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/13 13:48:15ناشر: انتشارات ايران قلم          تلفن: 66410514

نشاني: خيابان ايرانشهر، ساختمان حوزه معاونت شهرسازي و معماري

فهرست كلي مطالب

 -- آئين نامه ها
-- ماده صد و تبصره ها
-- بند24و 20 ماده 55
-- تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر
-- آئيننامه ارزش معاملاتي ساختمان
-- ضوابط كلي
-- زمينهاي شيب دار و شرايط عدم محاسبه زيرزمين در جزء تراكم
-- سد معبر مصالح ساختماني و ايجاد حصار در اطراف محل گودبرداري
-- جلوگيري از خطرات براي عابرين پياده
-- حفظ درختان ، باز بودن جوي آب در كارگاههاي ساختماني
-- استعلام از سازمان آتش نشاني براي ساختمانهاي بالاي 10 طبقه
-- تخلفات ساختماني
-- تخلفات ساختمان مسكوني قبل از تاريخ 1/1/1366
-- تخلفات جزئي
-- جلوگيري از عمليات ساختماني با دستور كتبی شهردار . يا معاون شهرسازي
-- تنظيم فرم خلاف
-- نحوه ارسال و اصلاح فرم خلاف به كميسيون ماده صد
-- تنظيم فرم خلاف براي بناهاي احداثي در حريم شهر تهران
-- موارد مرتبط با كميسيونهاي ماده صد
-- پرداخت هزينه كارشناسي پرونده هاي ماد ه صد
-- طرح موضوع عدم استحكام بنا
-- ابلاغ آراء صادره به ذينفعان
-- نحوه اقدام براي مهر و موم اماكن
-- اعتراض به آراء كميسيون ماده صد
-- اعتراض  شهرداري به مالك يا مستاجر به آراء كميسيون
-- فك پلمپ و استنكاف از پرداخت جرايم
-- حدود اختيارات ديوان عدالت اداري و نحوه اقدام ساير مراجع قضايي
-- اقدام شهرداري در خصوص آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري
-- دستورالعمل در مورد آراء كميسيون ماده صد كه توسط ديوان عدالت اداري نقض ميشوند
-- صدور پايان ساختمان منوط به نماسازي ساختمان ميباشد
-- نحوه نصب سنگ براي نماسازي 
-- نماسازي و محوطه سازي قبل از پايانكار
-- اخذ گواهي كيفيت و ايمني آسانسور هنگام صدور پروانه
-- عدم صدور پايانكار براي بناهاي مخروبه  
-- صدور عدم خلاف و پايان ساختمان به درخواست بانك
-- ذكر غير تفكيك بودن عرصه ملك در گواهي هاي صادره
-- صدور گواهي عدم خلاف آپارتمان
-- صدور گواهي عدم خلاف و پايانكار مجتمع مسكوني
-- انجام معاملات املاك با برگ پايانكار
-- اعتبار گواهي پايانكار و عدم خلاف
-- عدم صدور مفاصا حساب و پايانكار مشروط
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.