نمایش خبری


گردش پرونده های دارای خلاف


بازدید: 715
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 10:34:20تشكيل پرونده

اخذ نظريه طرح تفصيلي و بروكف

انجام استعلامات احتمالي

بازديد(در بازديد تخلف مشاهده و گزارش گرديده است)

ارسال پرونده به قسمت بررسي خلاف

در صورت عدم تاييد خلاف گزارش شده، پرونده به جريان عادي بدون خلاف باز مي گردد.

در صورت تاييد خلاف گزارش شده، ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهي متقاضي رسيده و پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروكف ارسال مي گردد.

پس ار تاييد خلاف، نوع كميسيون رسيدگي كننده تعيين مي گردد.

ارسال به كميسيون مربوطه (داخلي- ماده صد)

طرح خلاف در كميسيون داخلي (ادامه بند 9)

اخذ راي بدون كميسيون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضي

عدم اعتراض مالك و اجراي راي (ادامه بند 9)

اعتراض مالك و يا احدي از ذينفعان قانوني ملك و يا شهرداري به راي صادره بدوي

بررسي و ارسال مجدد پرونده به كميسيون ماده صد

صدور راي قطعي

ابلاغ قانوني راي و ذينفعان احتمالي

اجراي راي (ادامه بند 9)

اعلام جرايم و عوارض

پرداخت عوارض توسط متقاضي

بازديد نهايي و تاييد اجراي راي

اعلام وصول، تهيه پيش نويس بلامانع شهرسازي

تاييد رئيس نظارت فني

ارسال پرونده به قسمت كنترل نقشه براي صدور نقشه

كليه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد دوم كتاب ملاك عمل (عدم خلاف و پايان كار) از سوي اداره كل شهرسازي و معماري منتشر شده است.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.