نمایش خبری


مراحل گردش کار صدور پروانه


بازدید: 901
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 10:46:45ارائه درخواست همراه مدرك لازم به قسمت تشكيل پرونده، تكميل مدارك و تشكيل پرونده

اخذ نوبت بازديد چنانچه براي اولين بار براي ملك اقدام مي شود پس از ورود اطلاعات اصلي ملك به سيستم مكانيزه، شماره كامپيوتري ملك ايجاد ميگردد. از اين پس مالكين ميتوانند از طريق اين شماره حركت پرونده اي خود را پيگيري نمايند.

ازديد از ملك و گزارش آن توسط مامور بازديد

در صورتيكه در ملك تخلفي مشاهده نشود، پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروكف ارسال مي گردد.

در صورتيكه در ملك تخلفي مشاهده شود پرونده به بررسي خلاف ارسال مي گردد و مراحل قانوني آن را طي مينمايد.

استعلامات لازم از مراجع داخل و خارج شهرسازي بنا به ضرورت صورت ميگيرد..

پرونده املاك بدون خلاف به كنترل نقشه ارسال شده و در صورتيكه امكان ساخت باشد (ملك داخل طرح نباشد يا باقي مانده ملك پس از رعايت برهاي اصلاحي قابليت احداث بنا باشد) دستور نقشه صادر ميگردد.

مالك پس از اخذ دستور نقشه به مهندسين مجاز مراجعه نموده و وفق مقررات پس از تهيه نقشه هاي معماري، مرات را همراه برگه مهندس معمار به شهرداري ارائه ميدهد (در اين مدت پرونده به بايگاني موقت ارسال ميگردد).

مسئول كنترل فني نقشه ها را كنترل و در صورت مطابقت با ضوابط و مقررات تاييد و در سيستم مكانيزه وارد و اعلام عوارض مي نمايد.

مالك نسبت به پرداخت عوارض اقدام و نقشه هاي محاسباتي و ديگر مدارك و همچنين برگه مهندسين مربوطه را همزمان به منطقه ارائه مي نمايد.

كنترل فني مدارك و نقشه ها را كنترل و در صورت تكميل بودن مدارك پيش نويس پروانه را تهيه مي نمايد.

پيش نويس به تاييد مسئولين مربوطه (رئيس طرح تفصيلي و بروكف، رئيس صدور پروانه، معاون شهرسازي و معماري و شهردار منطقه) مي رسد و پروانه ساختماني صادر مي گردد.

متقاضي (مالك يا وكيل قانوني ايشان) و مهندس ناظر به دبيرخانه شهرسازي مراجعه و پس از امضاء ظهر پروانه، نقشه و جواز مربوط به خود را دريافت مي نمايد.

كليه اطلاعات ديگر مورد نياز در جلد اول كتابهاي ظوابط ملاك عمل از سوي اداره كل شهرسازي منتشر شده است.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.