نمایش خبری


مدارک جهت پروانه تخریب و نوسازی


بازدید: 1082
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 11:2:441-اصل و تصوير سند مالكيت
2-اصل و تصوير شناسنامه مالك يا مالكين
3-اصل و تصوير فيش نوسازي پرداخت شده در سال جاري
4-حضور كليه مالكين يا وكيل قانوني
5-اصل و تصوير وكالتنامه و شناسنامه وكيل در صورت مراجعه وكيل
6-اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالك
7-نقشه
GIS كه محل ملك بر روي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفضيلي ارائه شود.
8-ارائه گواهي 8 و 6 قانون زمين شهري (درصورتي كه ملك فاقد بناي احداثي باشد)
9-اصل و تصوير صورت مجلس تفكيكي براي املاكي كه داراي سند آپارتماني باشند.
10-فيش آب، برق، گاز و تلفن
11- فرم تکمیل شده تعهد تخریب مالک

مدارک لازم:

 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
 9. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند
 10. فیش آب، برق، گاز و تلفن

مراحل گردشکار:
 1. اخذ مدارک ثبت فرم درخواست
 2. تشکیل پرونده
 3. بازدید
 4. طرح تفصیلی و بر و کف
 5. دستور نقشه
 6. ارائه نقشه معماری و برگ معماری
 7. بررسی نقشه و صدور فیش عوارض
 8. ارائه نقشه های محاسباتی و برگه مهندس ناظر، محاسبات و چک لیست محاسباتی زلزله
 9. پیش نویس پروانه
 10. تاییدات (شامل: امضاء رئیس طرح تفصیلی، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه)
 11. تایید آتش نشانی (جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه)
 12. صدور و تحویل به مالکprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.