نمایش خبری


مدارک لازم جهت تفکیک و تجمع


بازدید: 550
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 12:38:461- سه نسخه از سند مالکیت

2- یک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپی

3- مفاصا حساب نوسازی

4- در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به زمین های بایر و ارائه گواهی 8 و 6 از سازمان زمین شهری

5- در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مأمور بازدید محل مقدور نباشد ارائه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است.

6- در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آن ها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکین که تعیین ابعاد و زوایا توسط مأمور بازدید محل مقدور نباشد ارائه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است.

6- در صورتی که ملک به صورت ساختمانی باشد پایان کار ارائه می شود.

7- در صورتی که قبلاً جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادر شده باشد ابطال گردد.

8- در صورتی که ملک قبلاً فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه می شود.

9- در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس تفکیکی ثبت ارائه شود.

10- جهت تشکیل پرونده مراجعه مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامی است.

11- ارائه طرح پیشنهادی با مقیاس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد.

12- افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.