نمایش خبری


مدارک پس از تایید نقشه


بازدید: 1033
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 13:15:33پس از پرداخت عوارض منطقه به همراه نامه تأييد به اداره درآمد مدارك زير نيز مي بايست ارائه شود.

1-نقشه معماري تأييد شده 4 سري با امضا و مهر مهندس معماري

2-نقشه محاسباتي 4 سري با امضا و مهر مهندس محاسب + سي دي نقشه و فايل محاسبات و نقشه معماري

3-برگ تعهد تهيه نقشه هاي محاسباتي كه توسط مهندس و مالك گواهي امضا شده باشد و ثبت دبيرخانه نيز داشته باشد.

4-چك ليست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب

5-فرم تعهد تخريب با امضا مالك يا وكيل قانوني وي كه در دفتر خانه گواهي شده باشد درصورت تخريب و نوسازي ارائه شود (درصورتيكه در مراحل تشكيل پرونده ارائه نشده باشد)

6-نقشه تاسيسات برق 3 سري با امضا و مهر مهندس برق (بابت ساختمان هاي 5 طبقه و بيشتر روي پيلوت يا 2000 مترمربع به بالا)

7-نقشه تاسيسات مكانيكي 3 سري با امضا و مهر مهندس مكانيك (بابت ساختمان هاي 5 طبقه روي پيلوت يا 2000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهيه نقشه هاي مكانيكي كه توسط مهندس و مالك گواهي امضا امضا شده باشد.

8-فرم تعهد مهندس مجري بابت ساختمان هاي بيشتر از 3000 مترمربع كه توسط مالك و مهندس گواهي امضا شده باشد.

9-برگ تعهد نظارت بابت درخواست هاي :

الف) تخريب و نوسازي

ب) پروانه ساختماني

10- گزارش مكانيك خاك (بابت ساختمان هاي بيشتر از 6 طبقه)

توجه: در صورتيكه مدارك اعلام شده ناقص تحويل شود مسئوليت تأخير در صدور پروانه به عهده مالك خواهد بود.

11-جزئيات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سري

12-براي ساختمان هاي مسكوني 6 طبقه روي همكف و بيشتر و ساختمان هاي با كاربري غير مسكوني اخذ تاييديه از سازمان آتش نشاني

13-مالك موظف است قبل از شروع عمليات تخريب جهت ايمن سازي هماهنگي لازم را با سازمان هاي آب و برق و گاز و مخابرات به عمل آورد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.