نمایش خبری


راهنمای دریافت مفاصاحساب نوسازی


بازدید: 7686
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:0:23۱. به همراه داشتن مدارک مورد نیاز

۲. مراجعه مالک یا وکیل قانونی مالک به اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه

۳. دریافت نوبت

۴. بررسی مدارک و پرونده و صدور فیشهای مربوطه

۵. پرداخت فیش های مربوطه

۶. عودت فیشهای پرداختی به باجه مربوطه

۷. صدور مفاصاحساب

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب نوسازی ملک و آپارتمان

۱-حضور مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالتنامه و کارت شناسایی ۲- اصل سند مالکیت ۳- اصل پایان کار یا کپی ۴- نامه دفترخانه ۵- اصل قبض های پرداختی نوسازی ، خدمات

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری

۱- اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) ۲- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت ۳- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها ۴- اصل قبضهای پرداختی مشاغل خدمات تابلو

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای تجاری

۱-مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) ۲- حضور مالک یا وکیل قانونی و معرفی نامه ۳- نامه دفترخانه ۴- فیش های پرداختی مشاغل خدمات تابلو ۵- پایان کار تجاری ۶- کپی صورت مجلس تفکیکیprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.