نمایش اطلاعات محله

محلات منطقه


بازدید: 1818
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/5 15:20:53

محله ارمﻣﺤﻠﻪي ارم در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ5 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ راه ﻋﻼﻣـﻪ ﺟﻌﻔﺮي و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آب و اﻧﺪﯾﺸﻪ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎ(ﺷـﻬﯿﺪ ﺑـﺎﮐﺮي ) و ﻣﺤﻠـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻨﻮﺑﯽ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﺤﻠﻪ ي اﮐﺒﺎﺗﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺴﯿﻞ رودﺧﺎﻧﻪي ﮐـﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪي 22 ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از «ﭘﺎرك ارم» ﮐﻪ در ﺟﻨـﻮب آن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﭘﺎرك ارم اﺑﺘﺪا ﭘﺎرك ﺧﺮم ﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرك ارم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﺎم داده اﺳـﺖ . ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪي ﮔﻞﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪي ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺎم ارم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اراﺿﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ي ارم ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﺤﺪودهي ﻃﺮح 25 ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻟﻐـﻮ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺟﺎزهي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻼك و ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪي زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮده و ﺷﻬﺮك اﻧﺪﯾﺸﻪي ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧـﺪ . ﺿـﻠﻊ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﺤﻠـﻪ ي ﺳـﺎزﻣﺎن آب، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب آن ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1362، در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺪادي ﺧﺎﻧﻪي وﯾﻼﯾﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮ ي، ارم از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻗﺒﯿﻞ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺑﺮق ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻤﯽ [از آب ﻗﻨﺎت] ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻮار آﺳﯿﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ رودﺧﺎﻧﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧُﻠّﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ.ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺤﻠﻪ، ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪي رودﺧﺎﻧﻪي ﮐﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، روﺑﺮوي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرون و ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎت، ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ آرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد. ﻗﻨﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺷـﺮق، از ارم ﻋﺒـﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻌﺪادي از ﭼﺎهﻫﺎي آن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ . ﺗـﺎ ﺳﺎل 1369 ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎي اﯾﺮاﻧﻔﺮ، ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.