معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

فاطمه السادات حمیدیان

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

hamidian-f@tehran.ir

مشاهده رزومه


ارتباط با معاون
 •    شهرداری منطقه 5 ساختمان جدید طبقه دوم
 •   96011393

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری


ارزیابی از شرایط پستهای سازمانی ابلاغی به منطقه ، بررسی و مطالعات لازم در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری ، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه منطقه ،بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه سالیانه ، ایجاد بانک اطلاعات پروژه ها و اظهارنظر در مورد طرح های جدید و تغییر جایگاه آنها در طرح های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت منطقه با هماهنگی معاونت های اجرائی و انجام بررسیهای مربوطه به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه با هماهنگی حوزه معاونت مالی و اداری ، ایجاد بانک اطلاعات پرسنل ، انجام کلیه امور انفورماتیک در قالب اداره فناوری اطلاعات که شامل تهیه انواع سخت افزار و راهبری کلیه سیستمهای نرم افزاری و کاربردی و کنترل و رفع عیوب کلیه شبکه های داخلی و شبکه های خارجی ، تهیه گزارش از عملکرد فعالیتهای منطقه از اهم وظایف حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری محسوب می شود.

 •   تدوین بودجه سالیانه منطقه بر اساس نیاز ها و اولویت های موجود ومنطبق با دستورالعمل های ابلاغی و با هماهنگی واحدهای تابعه منطقه
 •   اظهار نظر اعتباریَ در خصوص درخواست های جاری و عمرانی واحد های مختلف ، تعهد اعتبار و نظارت بر عملکرد بودجه بر اساس بخشنامه بودجه سنواتی و آئین نامه های مالی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تهران
 •   تهیه گزارشات برنامه ای و بودجه ای جهت ارائه به مدیریت منطقه و حوزه های ستادی شهرداری تهران در مقاطع زمانی مختلف ومطابق با درخواستهای بعمل آمده
 •   تعامل با اداره کل برنامه و بودجه در خصوص اخذ اعتبارات مورد نیاز و انجام اصلاحات اعتباری ومتمم بودجه سالیانه منطقه
 •   بررسی وارائه درخواستها و پیشنهادات مربوط به اصلاحات مدنظردر پست های سازمانی منطقه وپیگیری از اداره کل آموزش و تشکیلات در این خصوص
 •   نظارت بر روند امور اداری و اصلاح سیستم‌ها و روش‌های جاری در جهت بهبود فرآیندهای موجود
 •   تهیه شرح وظایف پست های سازمانی موجود منطقه باهدف ایجاد نظم در امور و ارتقاء بهره وری کارکنان منطقه
 •   تعامل با اداره کل آموزش و تشکیلات شهرداری تهران در خصوص انجام مأموریت‌های مختلف و اخذ گواهینامه ها و مجوزها مورد نیاز از قبیل تهیه طرح و اخذ مجوز برگزاری همایش های آموزشی و تخصصی و...
 •   تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کلیه واحدهای تابعه منطقه و ارائه خدمات پشتیبانی مربوطه
 •   ایجاد و اجرای شبکه رایانه ای و ارتباط بین ستاد و کلیه ساختمانهای تابعه منطقه جهت استفاده خدمات نرم افزاری موجود
 •   راهبری سیستم‌های نرم افزاری ارائه شده از طرف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف منطقه

پیشینه شغلی :

 •   رئیس اداره برنامه و بودجه معاونت امور مناطق(97-98)
 •   دبیر جلسات شورای مشاورین ، معاونین و شهرداران مناطق 22 گانه (97-98)
 •   دبیر جلسات هم اندیشی شهرداران مناطق 22 گانه(97-98)
 •   دبیر ستاد عالی درآمد شهرداری تهران(97-98)
 •   مدیر پروژه های مطالعاتی اداره کل هماهنگی ، نظارت و پیگیری( 96-97 )
 •   کارشناس متخصص برنامه و بودجه اداره کل هماهنگی ، نظارت و پیگیری(87-96)
 •   عضو کمیته پژوهشی معاونت امور مناطق (87-95)
 •   مدیر امور قراردادهای پژوهشی اداره کل تحقیق و توسعه معاونت امور مناطق(87-89)
 •   عضو کارگروه سامانه مدیریت اطلاعات پروژه محلات شهرداری تهران(87-89)
 •   عضو کار گروه کنترل پروژه های مطالعاتی اداره کل تحقیق و توسعه معاونت امور مناطق شهرداری تهران(87-88)
 •   همکاری در تدوین و تالیف" استاندارد انجام پروژه های مطالعاتی " معاونت امور مناطق شهرداری تهران(87-88)
 •   عضو کارگروه کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران(88-89)

ادارات معاونت


رضا پیر حیاتی

رئیس اداره فناوری اطلاعات

96011200

 •   تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کلیه واحدهای تابعه منطقه و ارائه کلیه خدمات پشتیبانی مربوطه
 •   ایجاد و اجرای شبکه رایانه ای و ارتباط بین ستاد و کلیه ساختمانهای تابعه منطقه جهت استفاده خدمات نرم افزاری موجود
 •   مانیتورینگ شبکه های تحت پوشش و رفع نواقص شبکه ای با هماهنگی سازمان فناوری اطباعات و ارتباطات
 •   راهبری سیستم های نرم افزاری ارائه شده از طرف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف منطقه
 •   اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم های مورد استفاده و حفظ و حراست از اطلاعات سازمانی
 •   ارائه خدمات اینترنتی و اینترانتی مورد نیاز واحدهای تابعه منطقه
 •   تعامل با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در خصوص اجرای مأموریتهای مربوطه و اخذ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز

سعید رضایی سعید

سرپرست اداره تشکیلات و بهبود روش ها

96011391

 •   تهیه شرح وظایف پست های سازمانی مصوب و موجود منطقه باهدف ایجاد نظم در امور وارتقاء بهره وری کارکنان منطقه
 •   اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها
 •   مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی ، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآیندها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی تابعه
 •   اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی
 •   شناسایی و اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط و مشارکت در انجام آن حسب ابلاغ
 •   گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز
 •   پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه
 •   پایش مستمر نظام ها ، فرآیندها و روش های انجام کار و فعالیت
 •   نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه
 •   نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت و بهبود روش ها و فرآیندها
 •   بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها
 •   انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مافوق ارجاع میگردد

مریم خجندی

رئیس اداره برنامه و بودجه

96011309

 •   مراقبت و نظارت در انجام وظايف اداري
 •   تقسيم كار و صدور دستورات اداري در حدود وظايف محوله و كوشش در ايجاد هماهنگي
 •   همكاري در تهيه و تنظيم دفاتر اعتباري منطقه با توجه به مقررات مالي و دستورالعملهاي مربوط
 •   بررسي اعتبارات درخواست شده با توجه به بودجه مصوب
 •   تماس مستمر با حوزه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي منطقه جهت كسب دستورالعملها و رديف‌هاي بودجه و اصلاحيه‌هاي مربوط ، متمم و تفریغ بودجه
 •   نگهداري حساب اعتبارات بر اساس بودجه تعيين شده
 •   اقدام به تامين اعتبار موارد تاييد شده
 •   تهيه انواع پيش نويس‌هاي مالي شغل مورد تصدي
 •   شركت در جلسات مربوط به فعاليت مورد تصدي حسب دستور مقام مافوق
 •   انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد

امیر جوادیان

رئیس اداره ارزیابی و پایش عملکرد

96011700

 •   پیگیری و هماهنگی منطقه ای جهت استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی
 •   تشکیل منظم کمیته نظارت بر عملکرد منطقه و تهیه گزارش و تحلیل های مدیریتی از چگونگی عملکرد واحدهای تابعه شهرداری منطقه
 •   بکارگیری روش های نوین و استاندارد ارزیابی عملکرد در راستای نظام جامع پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی
 •   بررسی، تبیین و پیشنهاد استانداردهای لازم جهت ارزیابی شاخص های عملکردی در حوزه های مختلف
 •   تدوین شاخص های عملکردی منطقه ای و هماهنگی آن با اهداف و پایش میزان پیشرفت در جهت دستیابی به هدف در سطح منطقه در چارچوب نظام جامع پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی و برنامه های مصوب سالیانه
 •   تعیین استانداردهای منطقه ای و محلی برای هر شاخص به منظور سنجش عملکرد و همچنین مقایسه آن با ارقام عملکرد گذشته
 •   سنجش عملکرد بر اساس استانداردهای ابلاغی و اهداف مدون در فرآیند برنامه ریزی یا مقادیر تعیین شده در برنامه و بودجه مصوب سالیانه
 •   پایش و تهیه گزارش های مدیریتی و عملکردی با استفاده از سامانه های مستقر در منطقه
 •   بررسی روایی و پایایی شاخص های(سنجه های) انتخاب شده به منظور شناسایی ، طبقه بندی و تحلیل و به حداقل رساندن خطاها
 •   گردآوری داده های سنجش و ارزیابی عملکرد با روش های متعارف موجود و بهره گیری از فناوری های نوین عملیاتی در چارچوب نظام جامع پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی
 •   بررسی و ارائه پیشنهاد جهت بروز رسانی و محلی سازی شاخص های پایش و ارزیابی عملکرد
 •   پردازش و تحلیل اطلاعات بدست آمده و تهیه گزارش های دوره ای منظم( ماهانه، فصلی، شش ماهه، سالانه و ....) از عملکرد منطقه در حوزه های مختلف
 •   بررسی سوابق عملکردی و اعطای امتیاز سالانه جهت ایجاد انگیزش و کاهش قابل ملاحظه کم کاری و نیز بهبود کلی حضور کارکنان
 •   مسئولیت پیگیری استقرار مدیریت دانش در منطقه
 •   کنترل پروژه های مصوب بودجه سالیانه با استفاده از سامانه مدیریت و کنترل پروژه در حوزه منطقه
 •   راهبری سامانه مدیریت و کنترل پروژه در سطح منطقه، بررسی مستمر صحت اطلاعات و ارائه پیشنهادات موثر در زمینه توسعه سامانه کنترل پروژه و فیلدهای جدید و کاربردی برای اخذ نتایج هر چه بهتر در وظایف مرتبط
 •   تهیه و تحلیل کارنامه های عملکردی دوره ای (هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه) واحدهای تابعه منطقه بر اساس شاخص های ابلاغی منطبق با برنامه – بودجه – اعتبارات
 •   همکاری در مستند نگاری پروژه های شاخص و خاص شهر تهران در منطقه

فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •   تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کلیه واحدهای تابعه منطقه و ارائه کلیه خدمات پشتیبانی مربوطه
 •   ایجاد و اجرای شبکه رایانه ای و ارتباط بین ستاد و کلیه ساختمانهای تابعه منطقه جهت استفاده خدمات نرم افزاری موجود
 •   مانیتورینگ شبکه های تحت پوشش و رفع نواقص شبکه ای با هماهنگی سازمان فناوری اطباعات و ارتباطات
 •   راهبری سیستم های نرم افزاری ارائه شده از طرف سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های ��ختلف منطقه
 •   اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای جلوگیری از ایجاد اختلال در سیستم های مورد استفاده و حفظ و حراست از اطلاعات سازمانی
 •   ارائه خدمات اینترنتی و اینترانتی مورد نیاز واحدهای تابعه منطقه
 •   تعامل با سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در خصوص اجرای مأموریتهای مربوطه و اخذ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir