اطلاعات سودمند

 TitleSize Description
ستاد طرح تکریم ارباب رجوع200/96 KBDownloadشرح وظایف ستاد طرح تکریم ارباب رجوع
وظایف اداره درآمد و نوسازی243/54 KBDownloadشرح وظایف اداره درآمد و نوسازی
وظایف اداره بهای تمام شده199/36 KBDownloadشرح وظایف اداره بهای تمام شده
وظايف واحد موتورپول106/46 KBDownloadشرح وظايف واحد موتورپول
وظايف اداره محیط زیست235/32 KBDownloadشرح وظايف اداره محیط زیست
وظايف اداره قراردادهاي منطقه 78/33 KBDownloadشرح وظايف اداره قراردادهاي منطقه
نحوه پیگیری مشکلات احتمالی در پرداخت الکترونیکی عوارض183/51 KBDownloadنحوه پیگیری مشکلات احتمالی در پرداخت الکترونیکی عوارض
مستندات حوزه شهرسازي 1/39 MBDownloadمستندات حوزه شهرسازي (اطلاعات جامع معاونت شهرسازی)
مراحل گردش کار عوارض درآمدهای عمومی429/08 KBDownloadمراحل گردش کار عوارض درآمدهای عمومی
مراحل صدور پروانه تخريب و نوسازي185/73 KBDownloadتوضیحات مراحل صدور پروانه تخريب و نوسازي
شرح وظایف امور اداری و کارگزینی200/15 KBDownloadوظایف امور اداری و کارگزینی
شرح وظایف اداره حسابداری205/61 KBDownload وظایف اداره حسابداری
شرح وظايف ادارۀ زيباسازي57/91 KBDownloadوظايف ادارۀ زيباسازي
شرح وظائف اداره ایثارگران160/06 KBDownloadوظایف اداره ایثارگران
روش های پرداخت عوارض پایدار شهرداری تهران187/56 KBDownloadروش های پرداخت عوارض پایدار شهرداری تهران
راهنمای پرداخت عوارض پسماند کسب و پیشه950/26 KBDownloadراهنمای پرداخت عوارض پسماند کسب و پیشه
راهنمای پرداخت الکترونیکی عوارض کسب و پیشه950/26 KBDownloadراهنمای پرداخت الکترونیکی عوارض کسب و پیشه
راهنمای پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی870/74 KBDownloadراهنمای پرداخت الکترونیکی عوارض نوسازی
راهنمای پرداخت الکترونیکی پسماند مسکونی1,012/76 KBDownloadراهنمای پرداخت الکترونیکی پسماند مسکونی
خدمات اداره رفاه منطقه به پرسنل203/54 KBDownloadارائه برخی از خدمات اداره رفاه منطقه به پرسنل
پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو و موتورسیکلت155/48 KBDownloadنحوه پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو و موتورسیکلت
اهم وظایف اداره امور بانوان144/30 KBDownloadشرح وظایف اداره امور بانوان
ادارات و سازمان های دولتی530/53 KBDownloadلیست ادارات و سازمان های دولتی واقع در سطح منطقه
آشنایی با عوارض کسب و پیشه104/91 KBDownloadآشنایی با عوارض کسب و پیشه
آشنایی با عوارض نوسازی شهری150/05 KBDownloadآشنایی با عوارض نوسازی شهری
آشنایی با بهای خدمات مدیریت پسماند103/16 KBDownloadآشنایی با بهای خدمات مدیریت پسماند
وظایف اداره مدیریت پسماند152/94 KBDownloadشرح وظایف اداره مدیریت پسماند
وظایف واحد تدارکات199/38 KBDownloadشرح وظایف واحد تدارکات